Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[50v]

Den cx Psalm Dixit dominus domino meo.

HErren sagde til min Herre/
sid hoss min høgre haand
Saa lenge ieg legger dine fiende/
til en fodskammel vnder dine føder
⁕ Herren skal vdsende aff Sion din sterckhedz spire/
haff herredømme mit iblant dine fiende
⁕ Dit folck skal der vere veluillige/
hellige smycke paa din sterckhedz dage/
vd aff Moders Liff skal komme din fødzels dug met Morgen stund
⁕ Herren haffuer sorid och det angrer hannem icke/
du est effter Melchizedecks skick en Prest euindelige
⁕ Herren vid din høgre haand/
skall |51r sla Kongerne paa sin grumhedz Dag.
⁕ Han skal dømme iblant Hedningerne/
oc opfylde Dale met døde kroppe/
oc sønder sla ith hoffuit offuer mange Land
⁕ Han skal dricke paa Veyen aff en beck/
Derfaare skal han opløffte hoffuedet
⁕ Ere vere Gud Fader och Gud Søn/
Ocsaa Gud den Helligaand

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.