Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[91rII]

De x Gudz bud/ met de noder som/ Saa taler den Vuiise mund/ siungis met

DEn som vil en Christen hede/
oc ræt det naffn bære/
Han skal de thi Budord vide/
som ret Reglen ere/
met Gudz finger i Sten tafflen screffne/
oc vaare paa Sinai Bierg vdgiffne
Gennem den trofaste Mosen
⁕ Tenck paa at du holder mine bud/
oc lær huad du skalt gøre/
Siger til oss vor Herre Gud/
som lærde Louuen førre/
haff mig for din Herre Gud all ene
och holt min Tro sker oc ren/
oc fly fremmede guder
⁕ Mit naffn skalt du icke vanære/
|91vII men holde det i heder oc ære/
om du det nogit misbruger/
da vorder ieg paa dig vreder/
saa skalt du vide det er min Lou/
ath du gør hellig Sabbatz Dag/
oc lad mig i dig raade
⁕ Fader oc Moder hedre vel/
Saa maat du lenge leffue/
oc sla icke din neste i hiæl/
Oc hord skalt du ey bedriffue/
Du skalt ey stiæle/ Ey falst vidne bære/
Och ey din nestis Hustru begære/
Eller hans eyedomme
⁕ Disse ere budordene alle/
som lære oss Gudz vilge/
Dem huert menniske holde skal/
oc dem ey fra sig skillye/
Troen kreffuer de try første Budord/
i kerlighed vorde de andre fuldgiorde/
Naar Gud giffuer sin naade

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.