Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[91vII]

De X Gudz budord/ som lære oss alt det wi ere Gud plictige

GVd Fader vdi Hiemmerig/
Sin vilge han oss kende/
Der han oss ned till Jorderig/
De thi Budord vdsende
|92rII⁕ Det første Budord det er nu saa
Det bør dig nu ath mercke/
Aff Guder skalt du dig ey faa/
Men en Gud skalt du dyrcke
⁕ Du skal oc ey forfengelige
Gudz hellige naffn paa kalle/
om du vilt ey euindelige
i pinen det vndgielde
⁕ Du skalt och komme i hu der næst/
Sabbatz dag hellig ath gøre/
och Tiene Gud som du kant bæst/
Gudz ord da skalt du høre
⁕ Du skalt oc hedre oc ære
din Fader oc din Moder/
De som dig opfødde met ære/
met Gud du salig vorder
⁕ Du skalt oc ingen sla i hiel/
och ey mandrab bedriffue/
Din broder skalt du vnde vel/
saa maat du salig bliffue
Du skal oc ey bedriffue hor
det monne saa mangen daare/
Vkyskhedz synd hun snart forgaar/
men pinen vil lenge vare
⁕ Du skalt oc ingen stiæle fra/
hans Gotz/ Hans heder eller ære/
J Verden |92vII skalt du leffue saa/
at du retuiss kant vere
⁕ Du skalt oc ey falskt vidnesbyrd
mod din ieffn Christen bare/
Eller det bliffuer dig fult ganske dyrt/
i euig pine at vere
⁕ Der nest du skalt oc ey attraa/
din Broders hustru venne
Men all den stund du leffue maa/
din broder skalt du tiæne.
⁕ Det siste Budord det er nu saa/
det bør dig nu at mercke/
Din broders gotz du ey attraa/
hans huss oc ey hans suenne.
⁕ Gud Fader Søn oc den Helligaand
han giffue oss sin naade/
at wi motte vdi alle land/
hans Budord vel beuare

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.