Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|103rAlleluia. Alleluia

ALleluia/
Gladelig ville wi Alleluia siunge/
met kærlighedens begering/
Vort haab oc hierte til Gud skal springe/
met sin hellige naade oc miskund/
Som haffuer forløst oss aff all vor Synd/
til salighed oc alskøns trøst/
er han oss alle oprunden
⁕ Alting som leffuer paa Jorden skal Gud ære/
rundelige hans naade kundgøre/
Naade/ Liff/ styrcke/ der til krafft/
i Christo haffue wi mact/
Helffuede/ død oc dieffuelens vold/
haffuer han forderffuit for vor skyld/
Vi tacke dig O Herre
⁕ Gud tilsiger alle dem sin naade/
som sig paa hannem forlade/
ath giffue trøst mod Synden aff sit gode/
er han dem bistandig i alle maade/
Vden suig oc all bedregelighed/
som hans ord forkynde vist/
Din fred offuer oss alle o Herre
⁕ Gud vere loff oc euig ære/
der til Gud hans Søn vor Herre/
Oc der till |103v den verdige Helligaand/
som Christne gør altid bistand/
Fra euighed oc til euighed
haffuer verit oc bliffue skal
for vden ende

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.