Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[107v]

Det Danske Patrem

WJ Tro paa almectigste Gud
som skafft haffuer Hiemmel oc Jord/
oc haffuer oss til sine Børn vduald/
at han vilde vaar Fader vorde/
Han vil oss altid be|108rsørge/
Liff och Siæl wil han foruare/
All wlycke vill han bort køre/
Jnted ont skal oss offuerfalde/
Han sørger for oss Nat och Dag/
Huo er den oss kan gøre skade
⁕ Vi Tro oc paa Jesum Christ/
Gudz eniste Søn/ vaar egen Herre/
Som er euig oc det er vist/
lige met Gud Fader i all ære/
Aff Maria Jomfru rene/
met sand Mandom lod han sig føde
aff den Helligaandz hielp all ene/
Faar Synder lod han sig Døde/
och der met Døden offueruant/
Sider hoss Gud Faders høyre haand
⁕ Vi tro paa den Helligaand/
som er Gud met Fader oc Sønnen/
De fattigis trøstere kallis han/
Lærer dem all sandhed all ene/
den hellige Christelige kircke/
som er alle Helgens samfund/
Den Gud selff pleger styrcke/
han vil oss forlade all vaar Synd/
oc legemet reysse aff Døde/
Ath wi euindelige skulle met hannem leffue vden møde/
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.