Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[97vII]

De profundis/ met tuenne noder

AF dybsens nød raaber ieg til dig
Herre Gud vilt du mig høre.
Din naadens øren vent du til mig
min røst ieg nu fremfører.
Giffuer du paa vor gerning act/
ath heffne Synden met din mact/
O Herre huo kan det taale
|98rII⁕ Hoss dig all ene gielder naade och gunst
til Synden ath forlade/
Naar wi dig nogen tid haffue mist/
wi vide oss ey ath raade/
Faar dig ingen sig rose kan/
Thi maa dig frycte alle Mand/
och trøste dem paa din naade
⁕ Til Gud staar alt mit haab och trøst
min gerning kan mig ey baade
J det du ene haffuer mig forløst/
aff din wsigelige naade/
Dine ord de ere en dyrebar skat/
som du oss haffuer effter lat/
Dem ville wi gerne høre
⁕ Skulde det vare fra Morgen stund
oc end til Afftens ende/
Da skulle mit hierte ingelund/
fortuile eller fra dig vendis/
Saa bør at vere ræt Jsraels art/
ath haabe och Tro aff hiertet snart/
Oc naade aff hannem begere
Dog Synden hoss oss er mangefuld
hoss Gud er meget mer naade/
At hielpe oss er hand vel huld/
Aff nød och all|98vIIskøns vaade/
Han er foruist den rette Tolck/
Som haffuer forløst alt Jsraels Folck/
Aff sorg oc Synder alle

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.