Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[139r]

⁕ Een Aandelig Lofsang til at bede om Troen/ Haab/ oc kærlighed/ oc Bestandelighed vnder kaarss oc forfølgelsse.

|139vIEg raaber til dig o Herre Christ
ieg beder du hør min klage
Giff mig den rette tro foruist/
At ieg dig icke forsager
At ieg forseer mig gantske til dig
Oc til din store naade
J alle vaade
Størck mig i sandhed
Oc altid beuare
⁕ Jeg beder nu meer o Herre Gud
du kant mig det vel giffue
At ieg skulde icke bliffue til spot
som mine fiende driffue
Di giff du mig it stadeligt haab
at ieg kan taalig vere
J Verden here/
i Alskens sorg oc nød
som mig kan vederfare
⁕ Vnd mig oc det aff hiertens grund
Jeg maatte min Fiende til giffue
Oc elske hannem i allen stund
Oc i din fred saa bliffue
At ieg maatte vore dig saa lig |140r
Oc elske mine wuenne
Oc bekende
dig Fader i Hiemmerig
Nu oc foruden all ende.
⁕ Lad ingen modgang løst eller nød
saa sterck mig komme til hende
huad heller ieg skal leffue eller dø
At de mig fra dig vende
lad ingen ting vere mig saa kær
der mig skal fra dig drage
alle mine dage
Aff alt det i verden er
du skalt mig ene behaffue
⁕ Jeg ligger her i Aandelig strid
den Dieffuel gør mig staar vaande
Oc gør der til sin største fliid
at komme mig sig til haande
Di hielp oc styrcke min skrøbelighed
ellers saa maa ieg falde
nu met alle
Men du est tro som scrifften siger
di monne du mig husuale

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.