Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|140vEn Christelig vise som er en ræt Bøn at Bede Christelig om Troen haabet oc Kærlighed Nu nylige fordansket aff Johanne Trugelli

DJg tacker ieg kære Herre
at du mig haffuer foruart
J disse her stor fare
der inde ieg laa saa hart
Met mørckit ombefangen
der til i stør nød
Der i ieg er nu gangen
oc fri fra euig død
⁕ Jeg vil dig tacken gøre
O du min Herre oc Gud
Du vilt oc gierne høre
paa Jorden kunde holdis dit bud
Der for ieg dig nu beder
Lad ske nu vilie din
Led mig i dine seder
oc bryd den vilge min
|141r⁕ At ieg ey nu bort viger
dine hellige ord slæt fra
Oc Dieffuelen mig besuiger
siden ieg vild mot gaa
Beholt mig for din ære
det beder ieg storlige dig
Fra Dieffuelsens list oc lære
Saa offte han frester mig
⁕ Den rette Tro mig giffue
paa din Søn Jesum Christ
Den stund ieg er i liffue
det Tror ieg oc foruist
Du vilt det ey forlade
huad du mig haffuer tilsagt
Alt som du selffuer sagde
for du mig frelse laad
⁕ Jth Christeligt haab mig skencke
for du ret sandhed æst
J kærlighed mig belencke
til dem som mig gør værst
At ieg aff dyd mon skinne
|141v begere ey ære min
Elske dem aff all min sinne
effter god ville din
⁕ Dig lad mig blant alle
bekende aff nu oc act
Oc mig din tienere kalle
ey frycte vold ey mact
Huad mig kunde snart om vende
fra din sandhed clare
Men mig paa siste ende
skick i din Engle skare
⁕ Lad mig min dag fuld ende
at loffue dit naffn din
Oc mig ey fra dig vende
paa yderste ende min
Beuare mig Liff oc Siælen
Der til den fruct i Land
Huad du mig haffuer giffuit
staar alt i din haand
⁕ Herre Christ ieg vil dig prise
for din velgerning all
|142r Som du i roo oc lise
mig giffuet haffuer oc skal
Dit naffn det vil ieg prise
for du all ene er god
mig met dit Legeme spise
Oc skenck mig met dit blod

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.