Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[150v]

En Bøn at læse naar Mennisken vil gaa til det høyuerdige Sacramente

OAlmectige/ euige/ Barmhiertige Gud. Jeg arme elende Syndere er kalled oc buden til din dyre oc kaastelige naduere i huilcken du haffuer naadelig/ bered til mig oc alle trofaste Menniske/ dit egit Legeme/ oc dit hellige blod til en spise oc drick. Nu bekender ieg mig sandelige for en arm Syndere/ och er din allermindste naade wuerdig/ Men dog tror ieg vden all tuil/ at du all ene giffuer oc meddeler mig dit Legeme och Blod/ som er dit sande løfftis och iettis stercke Tegn/ met huilcket du haffuer loffuit syn|151rderen/ som bekender sig/ oc setter sin Tro oc loffue all eneste paa dig/ hans Synder naadelige at forlade/ Som ieg oc i Troen stadelige vden all vildfarelse forstaar/ at det Legeme/ som ieg nu anamme skal/ er det samme som vor for mig hen giffuit i Døden/ oc det blod som bleff for mine Synder vndstyrt/ Jeg ved oc vel at ieg er der til wbered/ vsmycket oc wuerdig/ ath du indgaar vnder mit Tag/ Men effterdi ieg icke kan eller forhaabe mig at bliffuer en ledig oc løss aff mine Synder vid min egen anger oc ruelse/ Scrifftemaal/ bod oc bedring/ oc aff ingen Creaturs hielp eller mact. Saa tror ieg oc begerer aff mit ganske hierte/ at bliffue dem løss ledig quit oc reen aff dig. Paa den forladelse oc tillid/ vil ieg/ forladendis mig paa din Guddommelige befalning oc iæt komme til dig oc anamme dig. Paa det ieg maa all ene faa aff dig til min arme ælende/ oc bedrøffuede samuittighed retferdighed/ trøst/ ro oc lise/ saa/ at du bereder dig ath bliffue i |151vmig effter din Guddommelige vilge oc veltycke. Jeg haffuer oc ingen sorg eller tuil der paa/ at dine krafftige ord io sandelige bliffue paa mig arme syndere forfylte Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.