Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[155r]

Fader vor Marth. Luth.

FAder vor vdi Hiemmerig/
som bad oss leffue brøderlig/
oc dig met flid at kalde paa/
vor Bøn du gerne høre maa/
Giff at ey allene beder vor mund/
hielp at det gaar aff hiertens grund
⁕ Helligt vorde Herre dit naffn/
dit ord lad komme oss til gaffn/
at wi maa leffue Christelig/
dit naffn kan æris flitte|155vlig/
Fra Falsk Lærdom du ver vaar Tolck/
vent om dit arme forførde folck.
⁕ Tilkomme oss dit Rige/
Euig hoss oss at bliffue/
Den Helligaand trøste oss sandelig/
Met dine gaffue mangfoldelig
Sla ned alt Dieffuelsens vold och mact
beuar din Kircke met din krafft.
⁕ Din vilge ske i Jorderig/
Lige som han er i Hiemmerig/
Giff oss en goder taalmodighed/
Naar wi skulle lide sorrig oc nød/
Fordriff all Legomlig beger/
Som altid mod din vilge er.
⁕ Giff oss nu vort daglige Brød/
met huess wi behøffue till Liffens nød/
Fri oss Herre Gud fra tuist och Strid/
Fra Kranched oc den dyre tid/
At wi maa nyde freden god/
Och sky gerighed den onde Roed.
⁕ Oc all vor skyld forlad oss her/
at hun ey oss bedrøffuer mer/
Som wi oc vore skyldener/
Gierne forlade ville her/
Gør oss tiene alle berid/
J Kierlighed oc enighed.
⁕ Naar wi oc fristes lad oss staa/
Ath Satan oss ey fange maa/
Till huilcken |156r side han komme kan/
hielp oss at faa offuer hand/
met en fast Tro emod hans list
Der til hielp oss O Herre Christ.
⁕ Fra ont beuar oss samelund/
Di ont er baade dag oc stund/
Fri oss oc fra den euige død/
Oc trøste oss i vor siste nød/
forsee oss met en salig affgaang/
Vor siel anamme i din haand.
⁕ Amen det ord er sandt oc vist/
Der til bestyrcke vor Tro vel fast/
At wi och icke tuiffle der paa/
hues wi her met nu bede saa/
Alt vidt dit ord oc naffnet dit/
di sige wi nu Amen friet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.