Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[156r]

En Letanie paa Danske met de Noder Fader vor vdi Hiemmerig.

GVd Fader vdi hiemmerig/
Gud Søn met HelligAand til lig/
Du hellige Trefoldighed/
en enniste Gud i euighed/
paa din foriet bede wi deg/
At du vilt høre oss naadelig.
⁕ Spar oss o Gud oc hør vor Bøn/
effter vor skyld giff oss icke løn/
forbarme |156vdeg offuer oss met din naade/
Liff Godz oc ære beuar fra skade/
O Herre ver oss naadig oc blid/
forkast oss icke til euig tid
⁕ Vent bort Satan den lede skand/
oc lad ham icke faa offuer hand/
Men fri oss fra hans list oc suig/
Lad Kødzens list ey drage oss fra dig/
forlad oss icke slet met alle/
om Verden vil oss offuerfalde.
⁕ Beuar oss Gud stat met oss fast/
fri oss fra vildelse Synd oc last/
fra krig oc strid oc affuind oc had/
fra Vand oc Jld oc dyrtidz vrag/
fra Pestelentz oc Siugdom mest/
fra wtimelig veer oc blest.
⁕ Frels oss Herre aff all vor nød/
fra offuerfald skade oc brad død/
forkast oss icke slet met alle/
naar du vilt oss til domme dag kalle/
fri oss fra euig dødzens fare/
O kære Gud oss vel beuare
⁕ Vi arme Synder bede dig mær/
O Jesu Christe Herre kær/
for din fødzels skyld hielp oss snart/
for din Opstandelse oc Hiemmelfard/
for dit Blod pine och suare nød/
for din Sued Kaarss oc Bitter Død.
|157r⁕ Din Hellig Christelig Kircke reger
styr hinne met ord oc rene ler/
hennis forstander oc Predicker/
Lad leffue et helligt leffnit met ære/
met dit ord giff din Aand oc krafft/
at det gør fruct oc er vid mact.
⁕ J din høst tro arbeder send/
Sechter oc Ketteri affuend/
driff bort all falske fund oc lære/
ath vildfarelse icke kommer mere/
hielp at vildfarelse oc ond rey/
maa omuendis til sandhedz vey
⁕ Forstør dem met din veldige haand
alle som din ord ville gøre modstand/
fri oss fra Tyrckens Tyranni/
beholt din Kircke oc Rige fri/
som Kaarss oc modgang lider her/
thi det for dig behageligt er.
⁕ Beskerme oc saa vort godz oc Liff/
vend bort all oprør Krig och kiff/
Keyser Konger oc alle Førster/
giff naade at de maa ret regere/
vnd dem ath leffue met fred altid/
foruar dem fra tuedract oc strid/
⁕ Giff vor Herre oc Konning lycke/
at modstaa fiendernis mact oc tycke/
Hans Vndersot beskick oc saa/
ath di maa vere |157vhannem huld oc Tro/
Rigens raad byer oc menige Mand/
beskerm Gud met din Miskundz haand.
⁕ Alle dem som ære i nød oc fare/
send dem din hielp oc vel beuar/
trøst alle dem som bedrøffuit ere/
Deris anger fuld hierte for dig beter/
Faderløse Børn oc Encker met/
forse dem vel huer i sit stedt.
⁕ Siugelige Quindfolck hielp oc saa
met diende Børn oc andre smaa/
och alle som ere skrøbelig/
Som setter deris trøst all ene til dig/
gør dem til Siælen karsk oc sund/
stat met dem i deris siste stund.
⁕ O Kære Herre giff dem gaat taal/
som lider forfylgelse vden brøden all/
och red dem aff deris Fienders vold/
lad fengsellit dem ey lenger hold/
trøst dem oc saa i døzens kiff/
som for nogen sag skal lade deris Liff.
⁕ Alle dem som monne vore fiender vere/
forlad deris Synd er vor begere/
vnd oss at wi oc gierne til giffue/
oc kerlig met huer mand at leffue/
hielp vaare fiender sig om at kere/
oc aff hiertet din naade begere.
|158r⁕ O Herre giff fruct vdi vaare Land
oc signe hinde met din milde haand/
beuar hinde fra wuenner oc skade/
at bruge hinde ret giff oss din nade/
ath hun skulle icke vore hierter besuare/
saa wi tage hinde for megit vare
⁕ O Jesu Christ Gud Faders Søn
O Jesu Christe naadzens thron/
O Jesu Christ Gudz Hellige Lam
som alle Verdzens Synder bort nam/
du velsignet sæd hør vor Bøn/
forbarme dig offuer oss alle AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.