Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|159vEn Christen Lofsang ath bekende sin Synds wselhed met/ oc hielp aff Gud ath begere. N. E.

O Almectig euige Gud/
till dig nu sucker ieg saa saare/
Jeg haffuer foracted dine Bud/
ah mine synder ere store/
for min Synd och ondskaff leed/
som du mig obenbared/
skemmis ieg gantske Siel oc Krop/
mit ansict til Himmelen ath løffte op/
Thi ieg haffuer dig fortørned.
⁕ Min Synd met suck bekiender ieg/
for dig Herre Gud all ene/
huor du vilt gaa i rette met mig/
din glæde kan du mig formene/
ath styrttis ned till Helffuedis grund/
met Dieffuelen at pinis allenstund
er min rette fortiente løn/
och aldrig skue dit Ansict skøn/
Men euig fordømbt ath bliffue.
⁕ O Barmhiertig oc gode Gud/
som Mennisken inderlig elskte/
du skabte hannem from oc god/
dit Billede du hannem indbleste/
en Herre han vaar offuer Cr|160ratur/
Bleff selff dog ond aff sin natur/
Derfaare gantske Menniske Slect/
bleff Synd/ Død/ Helffuede vnderlagt/
oc vor met Dieffuelen forlaaren
⁕ Du dog aff din Barmhiertighed/
som sider i Hiemmelens throne/
ynckendis vor elendighed/
Mennisken du vilde da skone/
Verden du elskte saa inderlig/
din Søn du vilde oss vorde lig/
Oc bliffue ith Offer for vor Synd/
Der met at stilles vreden din/
Och ved hannem dig teckis alle
⁕ Der paa du giffuer och din ed/
O kære Hiemmelske Fader/
at du vilt ingen Synders Død/
men deris Synder at forlade/
om de til dig omuende sig/
sin synd fortryde inderlig/
Oc Jesum Christ sin Frelsermand/
bekiende oc tilfly aff troen sand/
oc Syndsens lyst forsage
⁕ Derfor ieg vsel Adams Barn/
aff Syndsens byrde plat forsmectid/
som fangen ligger i Dødsens Garn/
Herre Gud mig ey fornecte/
Till dig ieg sucker aff |160vhiertens grund/
som dig fortørnet mangelund/
for din Søns Christi pine oc død/
Frels mig vdaff dødsens nød/
at ieg maa met dig leffue.
⁕ O Jesu Christ Gudz euige Søn/
der paa Kaarsset wdracte dine arme/
at du det fortabte Menniskens køn/
ville fauntage oc der offuer forbarme/
Forbarme dig mig Herre Jesu Christ/
som for min synd giorde fyllist/
gør mig delactig i dine gode
at din HelligAand maa i mig Bo/
oc ieg kan Synden laste
⁕ Loff ære oc priiss til euighed/
dig ske o Herre Gud all ene/
en Fader vdi enighed/
met Christ din Søn vor broder venne/
oc den Hellig Aand vor Trøstermand
en Gud skal kendis aff Quinde oc mand
som alt regerer oc haffuer mact/
alting opholler oc giffuer paa act/
euindelige vden all ende/ Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.