Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[161v]

En Aandelig vise/ ath huo som forlader sig til Gud han bliffuer hulpen.

HERren hør dig Bøn i din modgangs tid/
oc hielpe dig i din nøds dag/
den som frelste Jacob der han all sin tillid/
satte til Gud i sin sag/
met sorrig och stor modgang der han omgick/
och trøst aff Gud da fick/
hans Naffn dig nu styrcker/
fra Synd oc sorrig oc all din wlycke
⁕ Du haabe til Gud/ oc satte til han|162rnem din Tro/
i din store nød och trang/
thi skal han nu sende sin hielp til euig ro/
aff sit hellige Syon/
saa ath du skalt nu vel bliffue beuarid/
som altid er hans sed
at de hannem esker/
fra Synd och sorrig han dem altid frelser.
⁕ Dit hiertens gudelig offer hand oc anseer/
blidelig det anammer/
och dig sin tacknemmelig gode vilie beter/
Till Liff och Siæl all sammen/
vnde dig din Hiertens attraa/
effter sin vilge at gaa/
oc styrcke alle dine anslag/
fra Synd och sorrig nu effter denne dag
⁕ Saa wi kunde oss mod alle vaare wuenner/
aff din Salighed forheffne/
oc i vor Gudz naffn opreyse Banere/
Met Seyer dem forderffue/
ath Gud ville sig der met lade bethe/
saa huer maa høre och see/
at Gud dig Bønhører/
fra Synd oc sorrig oc all nød dig fører
¶ Da siger huer mand der dine gerninger hører och seer/
Ja nu kand ieg och det skønne/
at Herren hielper sin salffuede |162v Konning/ io lengest oc mere/
oc haffuer hørd hannem sin Bøn/
aff Hiemmelen lader Gud alt dette ske/
det gør de onde saa vred
hans høgre hands styrcke/
all Synd och sorrig saalunde vdslycke
⁕ Thi fiender dristede paa vaagenborre oc reyssetyg/
oc paa deris egne styrcke
wi diss emellem kalle paa Gudz naffn met høy lyd/
oc wi hannem saa dyrcker/
thi trøcker Gud dem ned saa de falle/
wi staa end nu alle/
Gud skal oss stadfeste/
fra Synd oc sorrig altid til det beste.
⁕ Du Gud som est vor rette Herre oc Konning/
haffuer oss denne dag frelser/
der wi dig paakalle/ at se gode vilien din
vore wuenner bleff da reffsit/
wi tacker din store barmhiertighed/
met fred oc kerlighed/
lad oss til sammen bo/
vden Synd oc sorrig oc all ond wro.
⁕ O Herre frels denne vor rette Herre oc Konning/
som du haffuer oss giffuit/
oc huess wi bede for hannem effter vilgen din
lad det bønhøret bliffue/
ath wi maa dig tiæne met ro oc fred/
i god samdrectighed
|163roc siden til euig tid/
vden Synd oc sorrig met dig bliffue salig/
Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.