Christian 3.s danske Bibel

[288]

XVI.

Ziba. DEr Dauid vaar noget gongen fra Høyen / See / da møtte Ziba Mephi Boseths dreng hannem met tho salede Asene / der paa vaare thu hundrede Brød / oc hundrede klaser Rusin / oc hundrede klaser Figen / oc en leyel vin. Oc Kongen sagde til Ziba / Huad vilt du der met gøre? Ziba sagde Asene skulle vere faar Kongens tienere at ride paa / oc Brødet oc Figene til Drengene at æde / oc Vinen at dricke / naar de bliffue trette i ørcken. Kongen sagde / Huor er din Herris Søn? Ziba sagde til Kongen / See / hand bleff i Jerusalem / Thi hand sagde / J dag skal Jsraels huss giffue mig / min faders Rige igen. Kongen sagde til Ziba / See / alt det som Mephi Boseth haffuer / det skal vere dit. Ziba sagde / Jeg tilbeder / Lad mig finde naade hoss dig / min Herre kongen.

Der Kong Dauid kom til Bahurim / See / da gick en Mand der vd / aff Sauls husis Simei bander Dauid.Slect / hand hed Simei / Gera søn. Hand gick vd oc bandede / oc slo til Dauid met sten / oc til alle Kong Dauidz Tienere / Thi alt Folcket oc alle de Ypperste vaare hoss hans høyre oc hoss hans venstre side. Oc Simei sagde saa der hand bandede / Her vd / her vd du Blodhund / du løse Mand. HERREN haffuer betalet dig / alt Sauls husis blod / at du est bleffuen Konge i hans sted / Nu haffuer HERREN giffuit Riget i din søns Absalons haand / Oc see / nu est du mit i din wlycke / Thi duest en Blodhund.

|289 Da sagde Abisai Zeru Ja søn til Kongen / Skulde denne døde Hund bande min HerreAbisai. Kongen? Jeg vil gaa hen oc hugge hans hoffuit aff hannem. Kongen sagde / J Zeru Ja børn / huad haffuer ieg met eder at gøre? Lader hannem bande / Thi at HERREN haffuer befalet hannem det / bande Dauid / Huo kand nu sige / huor faare gør du saa? Oc Dauid sagde til Abisai oc til alle sine Tienere / See / Min Søn / som er kommen aff mit Liff / staar mig effter mit liff / Hui skulde icke oc nu Jemini Søn? Lader hannem betemme at bande / thi at HERREN haffuer befalet hannem det / Det kand vel skee at HERREN skal see til min elendighed / oc betale mig met got faar hand bander mig i dag. Saa gick Dauid met sit Folck sin vey / Men Simei gick hoss siden paa Bierget ieffn sidis hoss hannem / oc bandede oc slo met Sten til hannem / oc kaste met iord klimper. Oc Kongen kom ind met alt Folcket som vaare trette met hannem / oc verquegede sig der.

Men Absalon oc alle Jsraels mendz folck / komme i Jerusalem / oc Achitophel met Absalon kommer til Jerusalem. Husai. hannem. Der Husai Arachiter / Dauidz ven / kom hen ind til Absalon / da sagde hand til Absalon / Kongen skee Lycke / Kongen skee lycke. Absalon sagde til Husai / Er det din barmhertighed mod din Ven? Hui drogst du icke bort met din Ven? Husai sagde til Absalon / Jcke saa / Men huilken HERREN vduel / oc dette folck oc alle Jsraels Mend / hannem vil ieg høre til oc bliffue hoss hannem. Dernest / Huem skulde ieg tiene? Skulde ieg icke tiene faar hans Søn? Lige som ieg tiente faar din Fader / Saa vil ieg oc vere faar dig.

Da sagde Absalon til Achitophel / Raadslar / huad skulle wi gøre? Achitophel sagde tilAchitophels Raad. Sup. 12. Absalon / Soff hoss din Faders Medhustruer / som hand loed her / at beuare Huset / Saa skal al Jsrael høre / at du haffuer giort din Fader ilde luctendis / oc alle deris haand / som ere hoss dig / skulle bliffue disdristigere. Da giorde de Absalon it Paulun paa taget / oc Absalon laa hoss sin Faders Medhustruer faar al Jsraels øyen.

Naar Achitophel gaff it Raad paa den tid / da vaar det / lige som mand haffde atspurt Gud om noget / Saa vaare alle Achitophels Raad / baade hoss Dauid oc hoss Absalon.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.