Christian 3.s danske Bibel

[318]

XV.

J Det attende Kong Jeroboams Nebatz søns aar bleff Abia Konge i Juda / oc regerede try aar i Jerusalem / hans moder hed Maecha Abisaloms daatter. Abiam try aar Konge i Juda.Oc hand vandrede i alle hans Faders synder / som hand giorde faar hannem / oc hans Hierte vaar icke ret skicket hoss HERREN hans Gud / som Dauidz hans faders hierte. Men HERREN hans Gud gaff hannem it Liuss i Jerusalem for Dauidz skyld / at hand opuacte hans Søn effter hannem oc opholt hannem i Jerusalem / fordi / at Dauid giorde det som HERREN vel behagede / oc vigede icke fra alt det / som hand bød hannem / i alle hans dage / Vden den handel met Vria den Hethiter. Oc der vaar krig mellem Roboam oc Jeroboam i alle deris dage.

Huad ydermere er at sige om Abia / oc alt det som hand haffuer giort / See / det er screffuit i Juda Kongers Krønicke. Oc der vaar Krig mellem Abia och Jeroboam. Och Abia soff hen met sine Forfedre / oc de iordede hannem i Dauidz Stad / Oc Asa hans søn bleff Konge i hans sted.

Der Jeroboam haffde veret Konge offuer Jsrael i tiue aar / da bleff Asa Konge i Juda Asa 41 aar Konge i Juda. 4. Paral. 13.oc regerede it oc fyretiue aar i Jerusalem. Oc hans moder hed Maecha Abisaloms daatter. Oc Asa giorde det som HERREN behagede / som hans fader Dauid / oc fordreff Horeiegere aff Landet / och nedslo alle Affguder / som hans Fedre haffde giort. Der til met affsette hand oc sin moder Maecha / aff Embede / som hun giorde Miplezeth i Lunden / oc Asa oprycte hendis Miplezeth / oc opbrende det i Kidron Beck. Men de toge icke Høyene bort / Dog vaar Asa hierte ret skicket hoss HERREN / i alle hans dage. Och det Guld oc sølff och kar som hans Fader haffde helliget / oc huad som vaar helliget til "HERRENS Huss / det førde hand ind. Oc der vaar strid mellem Asa oc Baesa Jsraels Konge i alle deris dage.

Baesa Jsraels Konge drog op mod Juda / oc bygde Rama / at ingen skulde drage vd eller ind paa Asa Juda Kongis side. Da tog Asa alt det guld och sølff som vaar igen i HER Baesa. 2. Paral. 14. Benhadad.RENS Husis liggende fæ / oc i Kongens husis liggende fæ / oc fick sine Suenne det i deris hender / oc sende dem til Benhadad Tabrimons søn / Hesions søns / Konge i Syrien / som bode i Damasco / oc loed hannem sige. Der er it forbund mellem mig oc dig / oc mellem min fader oc din Fader / Der faare sender ieg dig en Skenck / guld oc sølff / at du forlader det Forbund / som du haffuer met Jsraels Konge Baesa / at hand kand drage fra mig.

|319 Benhadad lydde Kong Asa at / oc sende sine Høffuitzmend mod Jsraels Stæder / oc slo Jion / oc Dan / oc Abel Beth Maecha / alt Cineroth i det gantske Nephthali Land. Der Baesa det hørde / da loed hand aff at bygge Rama / oc drog igen til Thirza. Saa loed Kong Asa vdrobe offuer al Juda / Her skal ingen bliffue wstraffet. Oc de toge stenene oc Tømeret bort aff Rama / som Baesa haffde bygt met / Oc Kong Asa bygde der met Geba Ben Jamin oc Mizpa.

Huad som mere er at sige om Asa / oc al hans magt / oc alt huad hand giorde / oc de Stæder som hand bygde / See / det er screffuit i Juda Kongers Krønicke / Foruden det hand vaar siug i hans Allerdom i sine føder. Oc Asa soff hen met sine Forfedre / oc bleff iordet met sine Fedre i sin Faders Dauidz stad. Oc hans søn Josaphat bleff Konge i hans sted.

Oc Nadab Jeroboams søn bleff Konge offuer Jsrael i det andet Asa Juda Kongis aar / oc regerede offuer Jsrael i thu aar. Oc giorde det som HERREN ilde behagede / oc Nadab thu aar Konge i Jsrael. vandrede i sin Faders vey / oc i hans synder / met huilcke hand kom Jsrael til at synde.

Men Baesa Ahia søn aff Jsaschars Huss / giorde it Forbund mod hannem / oc slo hannem i Gibethon / som hørde Philisterne til / Thi Nadab oc al Jsrael belagde Gibethon. Saa slo Baesa hannem ihiel i det tredie aar effter Asa bleff Konge i Juda / oc bleff Konge i hans sted. Der hand vaar nu Konge / da slo hand al Jeroboams Huss ihiel / oc loed icke noget leffue igen / som haffde aande aff Jeroboam / ind til hand haffde ødelagt hannem / Effter H E Jeroboams huss ødelagt ved Baesa. Supra 15. RRENS ord / som hand talede ved Ahia sin tienere aff Silo. For Jeroboams synder skyld / som hand giorde / oc der met kom Jsrael til at synde / met den opueckelse / met huilcken hand fortørnede HERREN Jsraels Gud.

Men huad der er mere at sige om Nadab / oc alt det som hand giorde / See / det er screffuit i Jsraels Kongers Krønicke. Oc der vaar Krig mellem Asa oc Baesa Jsraels Konge i alle deris dage.

J det tredie Asa Juda Kongis aar / bleff Baesa Ahia søn Konge offuer gantske Jsrael i Thirza / fire oc tiue aar / Oc giorde det som HERREN ilde behagede / oc vandrede i Baesa 24. aar Kong i Jsrael. Supra 14. Jehu propheterer mod Baesa. Jeroboams vey oc i hans synder / met huilcke hand kom Jsrael til at synde.

Oc HERRENS ord kom til Jehu Hanani søn mod Baesa / oc sagde / Fordi / at ieg ophøyede dig aff støffuen / oc giorde dig til en Første offuer mit Folck Jsrael / Oc du vandrer i Jeroboams vey / oc kommer mit Folck Jsrael til at synde / at du fortørner mig met deris synder / See / saa vil ieg bort tage Baesa effterkommere / oc hans Husis effterkommere / oc ieg vil sette dit Huss / lige som Jeroboams Nebatz søns Huss. Huilcken som døer aff Baesa i staden / den skulle Hunde opæde / oc huilcken der døer aff hannem paa marcken / den skulle Himmelens Fule opæde.

Huad mere er at sige om Baesa / oc huad hand giorde / oc hans mact / See / det er screffuit i Jsraels Kongers Krønicke. Oc Baesa soff hen met sine Forfedre / oc bleff iordet i Thirza / oc hans søn Ella bleff Konge i hans sted. Oc HERRENS ord kom ved Jehu Prophete Ella. Hanani søn offuer Baesa / oc offuer hans Huss / oc mod alt det onde som hand giorde faar HERREN / at fortørne hannem ved sine henders gerninger / at hand skulde bliffue som Jeroboams Huss / oc der faare / at hand slo denne ihiel.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.