Christian 3.s danske Bibel

[389]

XX

DEr effter komme Moabs børn / Ammons børn / oc de aff Ammunim met dem / at stride mod Josaphat. Oc mand kom oc gaff Josaphat det tilkende / oc sagde / Der kommer en stor hob mod dig aff Syrien / paa hin side Haffuit / oc see / de ere i Hazezon Thamar / det er Engeddi. Oc Josaphat fryctede / oc stillede sit ansict til at søge HERREN / oc hand loed vdrobe en Faste offuer al Juda. Oc Juda kom tilsammen / at søge HERREN / Oc de komme aff alle Juda stæder at søge HERREN . Oc Josaphat traadde iblant Juda oc Jerusalems menighed i HERRENS Huss faar den ny Gaard / oc sagde.

HERRE vor Fedris Gud / est du ey Gud i Himmelen / oc regerer i alle HedningersJosaphats Bøn. Kongerige? Oc i din Haand er krafft oc mact / oc der er ingen som kand staa mod dig. Haffuer du icke vor Gud fordreffuit dette Landz indbyggere faar dit folck Jsrael / oc haffuer giffuit det Abrahams sæd / som haffuer dig kær euindelige / at de skulde bo der vdi / oc de haffue bygt dig en Helligdom der i til dit Naffn / oc sagt / Naar nogen Wlycke / Suerd / Straff / Pestilentze / eller Dyr tid kommer offuer oss / Da skulle wi staa i dette Huss faar dig (Thi dit Naffn er i dette Huss) oc robe til dig i vor nød / Saa vilt du høre oc hielpe?

See / nu ere Ammons børn / oc Moabs / oc de aff Seir Bierg / offuer huilcke du lodst ickeDeute. 2. Jsraels børn drage / der de droge aff Egypti land / Men de maatte vige fra dem / oc icke ødelegge dem / Oc see / De lade oss det vndgelde / oc komme at vdstøde oss aff din Arff / som du haffuer indgiffuit oss. Vor Gud / vilt du icke dømme dem? Thi der er ingen Krafft i oss mod denne store hob / som kommer mod oss. Wi vide icke huad Wi skulle gøre / Men vore øyen see effter dig. Oc gantske Juda stod faar HERREN / met deris børn / Hustruer oc Sønner.

Oc HERRENS Aand kom offuer Jehasiel Zacharie søn / Benaia søns / Jehiel søns /Jehasiel. Mathania den Leuitis søns / aff Assaphs børn mit iblant Menigheden / oc hand sagde / Merker her paa alle aff Juda oc i indbyggere i Jerusalem / oc Kong Josaphat / saa siger HERREN til eder / J skulle icke frycte eller mistrøste for denne store hob / Thi i stride icke / men Gud. J morgen skulle i drage hen ned til dem / Oc see / de drage op til Ziz / oc i skulle møde dem hoss røret i Bæcken tuert offuer faar Jeruels Ørcken. Thi at i skullle icke stride i denne sag / Traader eckon hen / oc staar / oc seer HERRENS Salighed / som er met eder. Juda oc Jerusalem frycter icke / oc verer icke mistrøstige / drager i morgen vd mod dem / HERREN er met eder.

|390 Da bøyde Josaphat sig ned til iorden met sit ansict / oc gantske Juda / oc indbyggerne i Jerusalem fulde faar HERREN / oc tilbade HERREN. Oc Leuiterne aff Kahathiters børn / oc aff Korhiters børn giorde dem rede at loffue HERREN Jsraels Gud met høy røst mod Himmelen.

Oc de giorde dem tilige rede om morgenen oc droge vd til Thekoas ørcken. Oc der de droge vd / da stod Josaphat / oc sagde / Hører mig i aff Juda / oc i indbyggere i Jerusalem. Tror paa HERREN eders Gud / saa skulle i bliffue trygge / och tror hans Prophete / saa skulle i faa lycke. Och hand vnderuiste Folcket / och skickede Sangerne faar HERREN / at de loffuede i hellige Prydelse / oc droge faar den Vebnede Hær / oc sagde / Tacker HERREN / Thi hans Miskundhed varer euindelige.

Seyer vden al suerd slag Oc der de begynte at tacke oc loffue / da loed HERREN det Baghold / som vaar kommet mod Juda / komme paa Ammons oc Moabs børn oc paa dem aff Seir bierg / och sloge dem. Da stode Ammons oc Moabs børn mod dem aff Seirs bierg / at forbande oc ødelegge dem. Oc der de haffde giort dem til inted aff Seirs bierg / halp den ene den anden / at de oc forderffuede sig.

Oc der Juda kom til Mizpe hoss ørcken / vende de sig mod Hoben / oc see / da laae de døde Legeme paa iorden / oc der vaar ingen vndkommen. Oc Josaphat kom met sit Folck oc skiffte deris Roff / oc de funde iblant dem saa meget Godz oc Klæder / oc kaastelige Ting som de toge aff dem / at de kunde icke bære det / Oc de vdskiffte samme Roff i tre dage / thi det vaar saa meget. Den fierde dag komme de til hobe i Loffsdalen / thi der loffuede de HERREN / der Loffsdal.aff heder den sted Loffsdal / ind til denne dag.

Saa vende huer mand sig aff Juda oc Jerusalem tilbage igen / oc Josaphat fremmerst / at de droge til Jerusalem met glæde / Thi at HERREN haffde giffuit dem en glæde offuer deris Fiender. Och de droge ind i Jerusalem met Psaltere / Harper och Basuner til HERRENS Huss. Och Gudz frøct kom offuer alle Kongerige i Landene / der de hørde / at HERREN haffde stridet mod Jsraels fiender. Saa bleff Josaphatz Kongerige stille / oc Gud gaff hannem rolighed trint omkring.

Josaphat 25. aar Konge i Juda. Oc Josaphat regerede offuer Juda / oc hand vaar femten oc tiue aar gammil / der hand bleff Konge / oc hand regerede fem oc tiue aar i Jerusalem / Hans moder hed Asuba / Silhi daatter. Oc hand vandrede i Assa sin faders veye / oc hand loed icke aff / at gøre det / som HERREN vel behagede / Vden at de høye bleffue icke bort tagne / Thi Folcket haffde icke end nu skicket deris hierte til HERREN deris fedris Gud. Men huad som mere er ath sige om Josaphat / baade det første oc det siste / See / det er screffuit i Jehu Hanani søns gerninger / som hand haffuer optegnet i Jsraels Kongers Bog.

Asasia. Der effter forligte Josaphat Juda Konge sig met Ahasia Jsraels Konge / som vaar Wgudelig met sine gerninger. Men hand forente sig met hannem at gøre Skib / som skulde Elieser.fare paa Haffuit / oc de giorde skibene i Ezeon Gaber. Men Elieser Dodaua søn aff Maresa spaade mod Josaphat / oc sagde / fordi at du forligte dig met Ahasia / da haffuer HERREN synder reffuit din gerning / oc Skibene bleffue sønderslagne oc kunde icke fare paa Haffuit.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.