Christian 3.s danske Bibel

[160]

II.

DA vende wi oss oc droge vd hen til Ørcken paa veyen til det Rødehaff /Num. 12. som HERREN sagde til mig / oc wi droge omkring Seir bierg en long tid / Num. 20.Oc HERREN sagde til mig / J haffue nock faret omkring dette bierg / vender eder om mod norden. Oc biud Folcket / oc sig / J skulle drage igennem eders Brøders Esaus børns landemercke / som bo i Seir / oc de skulle frøcte for eder. Men tager eder vare met flid / at i icke stride mod dem / Thi ieg vil icke giffue eder aff deris Land en fod bret / Fordi at ieg haffuer giffuit Esaus Gene. 38.børn Seir bierg at beside. J skulle købe Mad aff dem for pendinge at æde / och i skulle købe Vandet aff dem for pendinge at dricke. Thi HERREN din Gud haffuer velsignet dig i alle dine henders gerninger / Hand haffuer / oc taget dine Reyser til hierte igennem denne store Ørcken / Oc er nu fyretiue aar / at HERREN din Gud haffuer verit hoss dig / saa at dig fattedis inted.

Der wi vaare nu dragne fra vore Brødre Esaus børn / som bode paa Seir bierg / paa Moabiterne. Moabiternis Land. Emim. Enakim. Gene. 14.Gene. 36.Num. 14. 26.veyen at marcken fra Elath oc Ezeongabar / Da vende wi oss oc ginge hen at veyen til Moabiternis ørcken. Da sagde HERREN til mig / du skalt icke gøre Moabiterne skade oc ey stride mod dem / Thi ieg vil inted giffue dig aff deris Land at beside / Thi ieg haffuer giffuit Lotz børn Ar til at beside. De Emim bode i fordom tid der vdi / det vor it stort sterckt oc høyt folck lige som Enakim / Mand holt dem oc for Kemper lige som Enakim / oc Moabiterne kallede dem oc Emim. Oc Horiterne bode i fordom tid i Seir / oc Esaus børn fordreffue oc ødelagde dem / faar sig oc bleffue der boendis i deris sted / Lige som Jsrael gør ved det land som de beside / huilcket HERREN gaff dem.

Saa gører eder nu rede oc drager offuer Sareds beck / Oc wi droge der offuer. Men tiden som wi droge aff Kades Barnea ind til wi komme offuer den beck Sared / vaar atten oc tiue aar / Paa det at alle Strids mendene skulde dø i leyren / som HERREN haffde soret dem. Der til met vor oc HERRENS Haand mod dem / at ødelegge dem i Leyren / til der bleff ende paa dem.

Iud. 11.Oc der alle Stridsmendene haffde ende / saa at de vore hen døde iblant folcket / Da talede HERREN med mig oc sagde. Du skalt i dag drage igennem Moabiternis landemercke |161 konde riger.hoss Ar oc komme hart frem for Ammons børn / du skalt ingen skade gøre dem / oc ey heller stri=Ammoniterne. Ammoniternis Land. Sammesumim. Gene. 36. de mod dem / Thi ieg vil inted giffue dig aff Ammons børns Land at beside / Thi ieg haffuer giffuit Lotz børn det at beside / det er oc actet for it Kempe land / oc der bode i forne tid Kemper vdi / oc Ammoniterne kallede dem Sammesumim. Det vor it stort sterckt oc høyt Folck / som Enakim / oc dem lagde HERREN øde for dem / oc loed dem beside det / at bo der i deris sted / lige som hand giorde ved Esaus børn som bo paa Seir bierg / der hand lagde Horiterne øde for dem / oc loed dem beside det samme at bo der i deris sted indtil denne dag. Oc de Caphthorim droge vd aff Caphthor oc ødelagde de Auim / som bode i Hazerim indtil Gaza / oc bleffue der boendis i deris sted.

Gører eder rede / oc drager vd / oc gaar offuer den beck hoss Arnon / See / ieg haffuer giffuit den Amoritiske konge Sihon aff Hesbon i dine hender / met hans Land / Begynde at tage det ind oc stride mod hannem. Jeg vil begynde paa denne dag / at alle Folck vnder al Himmelen skulle frøcte och forferdis for dig / saa / at naar de høre om dig da skal dem bliffue bange oc we for din tilkommelse.

Da sende ieg Bud fra ørcken Øster bort til kong Sihon aff Hesbon met fredsommeligeNum. 21.Deut. 20. ord / oc loed hannem sige. Jeg vil drage igennem dit Land / oc der som veyen er vil ieg gaa / oc huercken gaa paa den høyre eller venstre side aff veyen. Mad skalt du sele mig for pendinge / at æde / oc Vand skalt du giffue mig at dricke for pendinge / Jeg vil ekon gaa til fodz der igennem. Lige som Esaus børn beuiste dem mod mig / som bo i Seir / oc som Moabiterne / som bo i Ar / til ieg kand komme offuer Jordanen til det Land / som HERREN vor Gud skal giffue oss.

Men Sihon kongen i Hesbon vilde icke lade oss drage der igennem / Thi at H E Num. 20. 21. RREN din Gud forherdede hans sind / oc forblindede hans hierte / paa det at hand vilde giffue hannem i dine hender / som mand seer paa denne dag. Oc HERREN sagde til mig / See / Jeg haffuer begynt at giffue dig Sihon oc hans Land / begynde / at indtage oc beside hans land. Oc Sihon drog vd mod oss med alt sit Folck at stride i Jahza. Men H E Num. 21.Deut. 29. RREN vor Gud gaff hannem vnder oss / at wi sloge hannem oc hans Børn oc alt hans Folck.

Da vunde wi alle hans Stæder samme tid / oc forbandede alle Stæderne / baade Mendene / Quinderne oc Børnene / oc lode ingen leffue igen. Vden Queget som wi røffuede til oss / oc Byttet aff Stæderne som wi haff de vundet fra Aroer / som ligger hoss brædden hoss Arnons beck / oc fra den Stad hoss Vandet indtil Gilead / Der vaar icke en Stad som kunde verie sig for oss / HERREN vor Gud gaff dem alle vnder oss. Vden alene at du motte icke komme ind i Ammons børns Land / ey heller til noget aff det som ligger hoss den beck Jabok / ey heller til de Stæder paa Biergene / eller til noget som HERREN vor Gud haffde forbudet oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.