Christian 3.s danske Bibel

[20]

X.

DJsse ere Noe børns slegt / Sem / Cham / Japheth / oc de afflede børn effter Syndfloden /Japheths slect. 1. Para. 1. Disse ere Japheths børn / Gomer / Magog / Madai / Jauan / Thubal / Mesech oc Thiras. Men desse ere Gomers børn / Ascenas / Riphath / och Thogorma. Disse ere Jauans børn / Elisa / Tharsis / Kithim / oc Dodanim. Aff disse bleffue alle Hedningernis Øer vdbridde i deris land / huer effter sit tungemaal flect oc folck.

Chams slect. Nimrod.Disse ere Chams børn / Chus / Mizraim / Put oc Canaan. Disse ere Chus børn / Seba / Heuila / Sabtha / Raema oc Sabtecha. Oc disse ere Raema børn / Scheba oc Dedan. Men Chus afflede Nimrod / hand begynte at bliffue en veldig Herre paa iorden / oc vor en veldig Je gere for HERREN / der aff siger mand / det er en veldig Jegere for HERREN som Babel. Assur. Niniue. CananiterNimrod. Oc Babel vor hans rigis begyndelse / Erech / Acad oc Calne i Sinear land. Aff det land er Assur siden kommet / oc hand bygde Niniue oc Rehoboth / Jr / oc Calah / oc der til Ressen mellem Niniue och Calah / det er en stor stad. Mizraim afflede Ludim / Anamim / Leabim / Naphtuhim / Pathrusim oc Casluhim / aff dem komme Philistim oc Caphthorim.

Men Canaan afflede Zidon sin første søn / oc Heth / Jebusi / Emori / Girgosi / Hiui / Arki / Sini / Aruadi / Zemari och Hamathi. Aff disse ere de Cananiters slect vdbred. Och deris grendse racte fra Zidon igennem Gerar ind til Gasa / til mand kommer til Sodoma / Gomorra / Adama / Zeboim / och ind til Lasa. Disse ere Chams Børn i deris slect / tungemaal / land oc folck.

Sems. slect.Men Sem / Japheths eldste broder / afflede oc saa børn / hand er alle børnis fader aff Eber. Oc disse ere hans børn / Elam / Assur / Arphachsad / Lud oc Aram. Disse ere Arams børn / Vz / Hul / Gether och Mas / men Arphachsad afflede Salah / Salah afflede Eber / Eber afflede tho sønner / den ene hed Peleg / fordi at verden bleff skifft i hans tid / hans broder hed Jaketan. Oc Jaketan afflede Almodad / Saleph / Hazarmaueth / Jarah / Hadoram / Vsal / Dikela / Obal / Abimael / Seba / Ophir / Heuila oc Jobab / disse ere alle Jaketans børn. Oc deris bolig vor fra Mesa ind til mand kommer til Sophar / til det bierg mod østen. Disseere Sems børn effter deris slect / tungemaal / land och folck. Disse ere Noe børns affkomme i deris slect och folck / aff dem er e folck vdbredde paa iorden effter Syndfloden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.