Christian 3.s danske Bibel

[513]

CXLVII.

LOffuer HERREN / Thi det er en kaastelig ting / at loffue vor Gud / Saadan loff er lystelig oc deylig.

HERREN bygger Jerusalem / Oc fører tilsammen de Fordreffne aff Jsrael.

Hand helbreder dem som haffue sønderknusede hierter / oc læger deris sprecke.

Hand teler Stiernerne / oc neffner dem alle ved Naffn.

Vor HERRE er stor oc haffuer stor Krafft / Oc er wbegribelig huorledis hand regerer.

HERREN opretter de Elendige / Oc støder de Wgudelige i grund.

Siunger til huer andre faar HERREN met tacksigelse / Oc loffuer vor Gud met Harper.

Den som betecker Himmelen met skyer / Oc giffuer regn paa iorden / Oc lader gress voxe paa Biergene.

Den som giffuer Queg deris Føde / De vnge Raffne som robe til hannem.

Hand haffuer icke lyst til Hestens styrcke / Ey heller behagelighed til nogen mandz Ben.

HERREN haffuer behagelighed til dem som hannem frycte / Som haabis til hans Miskundhed.

JErusalem prise HERREN / Zion loffue din Gud.

Thi hand gør dine Portis Stenger faste / Oc velsigner dine Børn der vdi.

Hand skicker dine Landemercke Fred / Oc mætter dig met den beste Huede.

Hand sender sin Tale paa Jorden / Hans Ord løber snarlige.

Hand giffuer Sne / som vld / Hand strør Rimfrost som aske.

Hand vdkaster sin Jiss / som mundbide / Huo kand bliffue for hans fraast?

Hand siger / saa smeltes det / Hand lader sit Vær blæse / saa tøer det op.

Hand viser Jacob sit Ord / Jsrael sin Skick oc Ræt.

Saa gør hand icke mod Hedningene / Hand lader dem ey heller vide sin Ræt / Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.