Christian 3.s danske Bibel

[458]

XVII. Dauidz Bøn.

HERRE bønhør Rætferdighed / Giff act paa mit rob / merck min Bøn / som icke vdgaar aff en falsk mund.

Sig du i min Sag / oc skue du til Rætten.

Du prøffuer mit hierte / och søger det / om natten / du randsager mig oc finder inted ieg sette mig faare / at min mund skal icke offuertræde.

Jeg beuarer mig i dine Læbers ord / for Menniskens gerning / paa Morderens vey.

Holt min gong paa dine fodsti / at mine tren icke glide.

Jeg rober til dig / at du Gud vilt bønhøre mig / Bøye dine Øern til mig / hør min tale.

Beuiss din vnderlig Godhed / du deris Frelsere som tro paa dig / Mod dem som sette sig mod din høyre Haand.

Beuare mig som en Øyesten i øyet / beskerme mig vnder dine vingers skygge.

For de Wgudelige / som mig forstyrre / for mine Fiender / som staa effter min Siæl trint omkring.

Deris Fede holde til hobe / De tale hoffmodelige met deris munde.

Huor wi gaa / der giffue de sig om kring oss / de skicke deris øyen der hen / at støde oss til iorden.

Lige som en Løuue / der begerer Roff / Som en vng Løuue der sider i kulen.

HERRE gør dig rede offuerfalt hannem och nedtrøck hannem / frels min Siæl fra den Wgudelige / met dit suerd.

Fra din haandis Folck / HERRE / fra denne verdens Folck / som haffue deris del i deris Leffnit / du fylder deris Bug met dit Liggendefæ / de som haffue børn nock / och det som dem offuer løber lade de bliffue til deris Børn.

Men ieg vil skue dit Ansict / i retferdighed / Jeg vil bliffue mæt / naar ieg opuoger effter dit Billede.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.