Christian 3.s danske Bibel

[458]

XVIII. Dauidz / HERRENS tieneris Psalme faar at siunge / oc talede hand ordene / i denne Sang faar HERREN / den tid HERREN haffde frelst hannem / fra hans Fienders haand och fra Sauls haand / och sagde.2 Sam 22

HERRE ieg haffuer dig hiertelige kær / min Styrcke / min Klippe mit Slaat / min Frelsere / min Gud / min Trøst / paa huilcken ieg forlader mig

Min Skiold / oc min saliggedz Horn / oc min Beskermelse.

Jeg vil loffue HERREN oc kalle paa hannem / saa bliffuer ieg frelst fra mine Fiender.

Thi Dødzens baand omspente mig / oc Belials becke forferdede mig.

Helffuedis baand omspente mig / och Dødzens snarer offuerfulde mig.

Naar ieg er i angist / da kaller ieg paa HERREN / oc rober til min Gud / saa bønhører hand min røst aff sit Tempel / och mit rob kommer faar hannem til hans Øern.

JOrden beffuede oc rørde sig / oc Biergenis grundualle rørde sig oc beffuede / der hand vaar vred.

Der gick damp aff hans Næse / oc forterende ild aff hans Mund / at det liunede der aff.

Hand bøyde Himmelen / oc foer ned / oc der vaar mørckhed vnder hans Føder.

Oc hand foer op paa Cherub och fløy / hand sueuede paa værens vinge.

|459 Hans Paulum vaar mørckt trint om kring / oc sorte tycke skyer / Som hand vaar skiult vdi.

Aff skinnet faar hannem / atskilde Skyerne sig / met hagel oc liunet.

Oc HERREN tordnede i Himmelen / oc den høyste loed sit torden vd / met hagel oc liunet.

Hand skød sine pile och atspredde dem Hand loed meget liune oc forferde dem.

Da saa mand Vandløb / oc Jordens Grundualle obnedis / HERRE aff din straff / aff din Næsis aande oc snurcken.

HAnd skickede vd aff Høyheden / oc hente mig / oc drog mig aff meget Vand.

Hand frelste mig fra mine stercke Fiender / fra mine Hadere som mig vaare formectige.

De mig offuerfulde i min modgongs tid / Oc HERREN bleff min tillid.

Oc hand førde mig vd paa Rummet / hand rycte mig vd / Thi hand haffde lyst til mig.

HERRE gør vel mod mig / effter min Rætferdighed / hand betaler mig effter mine henders renhed.

Thi ieg holder HERRENS Veye / och er icke Wgudelig mod min Gud.

Thi ieg haffuer alle hans Domme faar øyen / oc ieg kaster icke hans Bud fra mig.

Men ieg er vden smitte faar hannem / oc beuarer mig fra synden.

Der faar betaler HERREN mig effter min Rætferdighed / och effter mine henders renhed faar hans øyen.

Hoss den Hellige est du hellig / oc hoss den fromme est du from / oc hoss den Rene est du ren / oc hoss den fortrødne / est du fortrøden.

Thi du hielper det elendige Folck / oc nedtrøcker de høye øyen.

Thi du opliuser min Løcte / HERREN min Gud gør min mørckhed klar.

THi ieg kand sla Krigsfolck ned met dig / oc springe offuer muren met min Gud.

Gudz veye ere foruden smitte / HERRENS Tale ere forklarede / Hand er alle deris Skiold som tro paa hannem.

Thi huo er en Gud / foruden HERREN? Eller en Frelsere / Vden vor Gud.

Gud ruster mig met krafft / oc gør mine veye vden smitte.

Hand gør mine føder lige som Hinders / oc skicker mig paa min høyhed.

Hand lærer min haand at stride / och mine Arme at spende staalbue.

DV giffue mig din Salighedz Skiold / oc din høyre Haand styrcker mig / och naar du ydmyger mig / da gør du mig stor.

Du gør rum vnder mig at gaa / At mine Hæle icke glide.

Jeg vil forfølge mine Fiender oc gribe dem / oc icke omuende / før ieg legger dem øde.

Jeg vil sla dem ned / och de skulle icke staa mod mig / De skulle falde vnder mine føder.

Du kant ruste mig met styrcke til strid Du kant kaste dem vnder mig som sette dem mod mig.

Du giffuer mig mine Fiende paa fluct / At ieg kand forderffue mine Hadere.

De robe / Men der er ingen Frelsere / Til HERREN / Men hand suarer dem inted.

Jeg vil sønder støde dem / som Støff faar vær / Jeg vil bort kaste dem / som Skarn paa gaden.

DV hielpe mig fra det kiffactige Folck / Oc gør mig til it Hoffuit blant Hedninge / Jt Folck som ieg icke kender / tiener mig.

Det lyder mig met lydactige øern / Ja det feylede de fremmede Børn mod mig.

De fremmede Børn vansmectis / och træffue i deris baand.

HERREN leffuer / oc loffuit vere min Frelsere / oc min Salighedz Gud skal ophøyes.

Gud som giffuer mig Heffnen / Och tuinger Folcket vnder mig.

Som mig frelser fra mine Fiender / oc ophøyer mig fra dem / som sette sig mod mig du hielper mig fra den Fortredelig.

Der faar vil ieg tacke dig HERRE iblant Hedningene / och siunge dit Naffn Loff.

Som beuiser sin Konge stor Rom. 15 Salighed / oc gør vel mod sin Saluede / Dauid oc hans Sæd euindelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.