Christian 3.s danske Bibel

[463]

XXVIII. Dauidz Psalme/

HERRE / naar ieg rober til dig min Frelsere / da tie icke faar mig / paa det / at ieg skal icke / om du tier / bliffue lige dem / som fare til Helffuede.

Hør min bøns røst / naar ieg rober til dig / Naar ieg opløffter mine hender / til dit hellige Chor.

Drag mig icke bort / iblant de Wgudelige / oc iblant Misdedere / som tale kierlige met deris Neste / oc haffue ont i hiertet.

Giff dem effter deris Gerninger / oc effter deris onde væsen / Giff dem effter deris henders gerning / Betale dem huad de haffue fortient.

Thi de ville icke acte paa HERRENS Gerning / ey heller paa hans Henders gerning / Der faar skal hand nedbryde oc icke bygge dem.

Loffuit vere HERREN / Thi hand haffuer hørt mine bønerss røst.

HERREN er min styrcke oc min Skiold / Mit hierte haaber paa hannem / oc ieg er hulpen / oc mit hierte glæder sig / oc ieg vil tacke hannem met min Sang.

HERREN er deris styrcke / Hand er styrcken som hielper sin Saluede.

Hielp dit Folck / oc velsigne din Arff / oc føed dem / oc ophøye dem euindelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.