Christian 3.s danske Bibel

[462]

XXVII. Dauidz Psalme/

HERREN er mit Liuss oc min Salighed / For huem skulde ieg frøcte? HERREN er mit Liffuis Krafft / For huem skulde ieg grue?

|463 Der faar om de Onde / mine Modstandere oc Fiender / ville til mig at æde mit kød / skulle de støde sig oc falde?

Naar en Stridzhær legger sig end mod mig / da frøcter mit hierte dog icke / Naar Strid begyndis mod mig / da forlader ieg mig paa Hannem.

En ting beder ieg aff HERREN / det haffde ieg gerne / At ieg maatte bliffue i HERRENS Huss al min Liffs tid / At skue den skøne HERRENS Gudz tienste / oc at besøge hans Tempel.

Thi hand skiul mig i sin Bolig vdi den onde tid / Hand skiuler mig lønlige i sit Paulun / oc ophøyer mig paa en Klippe.

Oc hand skal nu ophøye mit Hoffuit / offuer mine Fiender / som ere omkring mig / Saa vil ieg offre hannem Loffoffer i hans Tabernackel / Jeg vil siunge oc sige HERREN Loff.

HERRE / hør min røst naar ieg rober / Ver mig naadig oc hør mig.

Mit hierte holder dig dine Ord faare / J skulle atspørie mit Ansict / Der faare søger ieg oc HERRE dit Ansict.

Skiul icke dit Ansict for mig / forkast icke din Tienere i din vrede / Thi du est min Hielp / Forlad mig icke / oc tag icke din Haand fra mig / Gud min Salighed.

Thi min Fader oc min Moder forlade mig / Men HERREN annamer mig.

HERRE / viiss mig din Vey / oc led mig paa den rette Bane / for mine Fienders skyld.

Giff mig icke i mine Fienders vilie / Thi der staar falske Vidne mod mig / oc gøre mig vret foruden blusel.

Jeg tror dog ligeuel / at ieg skal see / HERRENS Gode i de Leffuendis Land.

Bie effter HERREN / ver trøstig oc wforferdet / Oc bie effter HERREN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.