Christian 3.s danske Bibel

[470]

XLIII.

DØmme mig Gud / oc føer min Sag for mig mod det whellige Folck / oc frelss mig fra falske oc onde Folck.

Thi du est Gud min styrcke / hui forskiuder du mig? hui lader du mig gaa saa bedrøffuit / naar mine Fiender trenge mig?

Sent dit liuss och din Sandhed / at de ledsage / oc føre mig / til dit hellige Bierg / oc til din Bolig.

At ieg kand ingaa til Gudz Altere / Til den Gud / som er min glæde oc fryd / oc tacke dig Gud paa Harpe / min Gud.

Hui bedrøffuer du dig min Siæl / och est saa wrolig i mig? bie effter Gud / Thi ieg skal end nu tacke hannem / at hand er mit Ansictis hielp oc min Gud.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.