Christian 3.s danske Bibel

[470]

XLIIII. Chore børns vnderuisning faar at siunge.

GVd wi haffue hørt met vore øern / vore Forfedre haffue fortelet oss det / Huad du giorde i deris tid vdi fordum tid.

Du fordreffst Hedningene met din Haand / Men dem haffuer du indset / du forderffuede Folcket / Men dem vdbredde du.

Thi de toge icke Landet ind met deris Suerd / oc deris Arm halp dem icke / Men din Høyre haand / din Arm / oc dit Ansictis liuss / thi du haffde behaglighed til dem.

Gud / du est den samme min Konge / du som loffuede Jacob hielp.

Ved dig ville wi omkaste vore Fiender / i dit Naffn ville wi vndertrede dem som sette sig mod oss.

Thi ieg forlader mig icke paa min Bue oc mit Suerd kand icke hielpe mig.

Men du hielper oss fra vore Fiender / oc gør dem til skam som oss hade.

Wi ville daglige rose oss i Gud / oc tacke dit Naffn euindelige / Sela.

Hui forskyder du oss da nu / oc lader oss beskemmis? Och drager icke vd iblant vor Hær?

Du lader oss fly for vor Fiender / at de røffue oss som oss hade.

Du lader oss opædis lige som Faar / oc bortsprer oss iblant Hedningene.

Du seller dit Folck for inted / och tager inted der faare.

Du gør oss til Skendzel for vore Naboer / Til Spaat oc Haanhed / for dem som ere om oss.

Du gør oss til it Ordsprock blant Hedningene / oc at Folcket røste deris hoffuit offuer oss.

Min Forsmedelse er daglige faar mig / oc mit Ansict er fult aff Skendsel.

At ieg hører de Skendere oc Bespaattere / Och maa see Fiende och de Heffngerige.

|471 Alt dette er kommet offuer oss / och wi haffue dog icke forglemt dig / oc icke handlet wtrolige i din Pact.

Vort hierte er icke affaldet fra dig / och vor gong vigede icke fra din vey.

At du saa sønderslar oss blant drager / oc skiuler oss met mørckhed.

Haffde wi forglemt vor Gudz Naffn / oc opløfftet vore hender til en fremmet Gud

Det maatte Gud vel finde / Nu kender hand vort Hiertis grund.

Rom. 8. Thi wi bliffue io daglige ihiel slagne for din skyld / och ere actede som Slacte Faar.

HERRE vog op / huor faar soffuer du? Vog op / oc forskyd oss icke saa aldelis.

Huor faare skiuler du dit Ansict / Forglemmer vor elendighed oc trengsel.

Thi vore Siæle ere bøyde til Jorden / vor Bug henger ved Jorden.

Gør dig rede / hielp oss / och frelss oss for din Barmhiertighedz skyld.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.