Christian 3.s danske Bibel

[454]

V. Dauidz Psalme / faar at siunge for Arffuen.

HERRE / hør mine ord / oc merck min tale.

Giff act paa mit rob / min Konge oc min Gud / Thi ieg vil bede til dig.

HERRE / vilde du aarle høre min røst / Jeg vil skicke mig tilige til dig / oc merke der paa.

Thi du est icke en Gud / som behager wgudeligt Væsen / Den som er ond / bliffuer icke faar dig.

De som tale stolte ord / bestaa icke faar dine øyen / Du hader alle som ilde gøre.

Du forderffuer Løgnere / HERREN haffuer verstyggelighed til de blodgerige oc Falske.

Men ieg vil gaa i dit Huss paa din store Godhed / oc tilbede dig i din hellige Tem pel / i din frøct.

HERRE / led mig i din Retferdighed / for mine Fienders skyld / oc skicke din Vey faar mig.

Thi i deris mund er inted vist / inden i dem er hierte sorg / Deris strube er en oben Graff / oc de smigre met deris tunger.

Gud straffe dem / at de falde fra deris Opsæt / Stød dem vd for deris store offuertrædelsis skyld / Thi de ere dig genstridige.

Lad dem alle glæde sig som tro paa dig / Lad dem fryde fig euindelige / Thi du beskermer dem / Lad dem vere glade i dig / som elske dit Naffn.

Thi du HERRE velsigner de Retferdige / Du kruner dem met naade / lige som met en Skiold.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.