Christian 3.s danske Bibel

[476]

LIX. 1. Reg. 19 Dauidz Gyldene Klenodie (at hand icke skulde omkomme) Der Saul sende bud hen / oc loed tage vare paa hans Huss / at sla hannem ihiel.

HERRE frelss mig fra mine Fiende / Oc beskerme mig fra dem / som sette sig mod mig.

Frelss mig fra Misdedere / oc hielp mig fra de Blodgerige.

Thi see HERRE / de lure paa min Siæl / De Stercke samle sig mod mig / foruden min skyld oc Misgerning.

De løbe oc berede dem foruden min skyld / Vog op / oc mød mig / oc see der til.

Du HERRE Zebaoths Gud / Jsraels Gud / vog op / oc hiem søg alle Hedninge / Ver ingen naadig aff dem / som ere saa offuergiffne Misdedere / Sela.

Lad dem oc igen hyle om afftenen som Hunde / oc løbe omkring i Staden.

See / de snacke met huer andre / Deris Læber ere Suerd / Huo skulde det høre?

Men du HERRE skalt lee at dem / Oc bespaatte alle Hedninge.

Jeg holder mig til dig for deris Mact / Thi Gud er min Beskermere.

Gud beuiser mig rigelige sin Barmhiertighed / Gud lader mig see min Lyst paa mine Fiende.

Sla dem icke ihiel / at mit Folck det icke forglemmer / Men bortspre dem met din Mact / HERRE vor Skiold / stød dem hen vnder.

Deris Lærdom er idel Synd / oc en foruentelse i deris Hoffmodighed / Oc de predicke idel Bander oc Modsigelse.

Affslet dem vden al naade / vdslet dem / at de icke ere / Oc mue vide / At Gud er Regente i Jacob i al Verden / Sela.

Lad dem oc om afftenen tyde som Hunde / Oc løbe omkring i Staden.

Lad dem løbe her oc der om Føden / oc knurre / naar de bliffue icke mætte.

Men ieg vil siunge aff din Mact / oc loffue din Barmhiertighed om morgenen / Thi duest min Beskermere oc tilfluct i min Nød.

Jeg vil siunge dig Loff min Gud / Thi du Gud est min beskermelse / oc min naadige Gud.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.