Christian 3.s danske Bibel

[455]

VII Dauidz wskyldighed / huor om hand sang faar HERREN / For den Morianss Jeminiters ordz skyld.

PAa dig HERRE tror ieg / min Gud / Hielp mig fra alle mine Forfølgere / oc redde mig.

At de icke gribe min Siæl som Løuer / Oc sønder riffue / effterdi der er ingen Frelsere.

HERRE min Gud / haffuer ieg saadant giort / oc er der wret i mine hender.

Haffuer ieg betalet dem ont / som leffde fredsommelige met mig / Eller skad dem som vaare mine Fiende vden aarsage.

Da maa min Fiende forfølge min Siæl oc gribe hende / Oc træde mit Liff til iorden / oc legge min ære i støff / Sela.

Stat op HERRE i din vrede / ophøye dig offuer mine Fienders grumhed / oc hielp mig til det Embede igen / som du haffuer befalet mig.

At Folcket skal samles igen til dig / och der faare komme høyt op igen.

HERREN er Dommere offuer Folcket / Døm mig HERRE effter min Retferdighed oc fromhed.

Lad de Wgudeligis ondskaff faa en ende / oc forfremme de Retferdige / Thi du Retuise Gud prøffuer hierter oc nyre.

Min skiold er hoss Gud / som hielper dem som ere fromme aff hiertet.

Gud er en retuiss Dommere / Och en Gud som daglige truer.

Vil mand icke bedre sig / saa haffuer hand huesset sit Suerd / oc spent sin Bue / oc meder til.

Oc hand haffuer lagt dødelige Skud der paa / Sine Pile haffuer hand bered til at forderffue.

Esa. 59.Iob. 15. See / hand haffuer ont i sinde / hand er fructsommelig met wlycke / Men hand skal føde it Feyl.

Hand haffuer graffuit en Graff oc opkast / och er falden i Graffuen / som hand giorde.

Hans wlycke skal komme paa hans hoffuit / oc hans ondskaff skal falde paa hans Jsse.

Jeg tacker HERREN for hans retferdigheds skyld / oc ieg vil loffue den Allerhøyste HERRJS Naffn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.