Christian 3.s danske Bibel

LIX.

|589 SEe / HERRENS Haand er icke forstecket / at hand skulde icke kunde hielpe / oc hans øern ere icke tycke / at hand icke kand høre. Men eders wdyd skil eder oc eders Gud fra huer anden / oc eders Synder skiuler Ansictet fra eder / at i bliffue icke hørde. Thi eders hender ere besmittede met blod / oc eders Fingre met wdyd / Eders Læbe tale falskt / eders Tunge dicter wret. Der er ingenSupra 1. som predicker om Retuished / eller dømmer troligen. Mand setter lid til forfengelighed / oc taler inted som er nytteligt / de ere fructsommelige met wlycke / oc føde møde.

Psalm. 7. De ligge Basiliskis æg / oc veffue Spindelueff / æder mand aff deris æg / da maa mand dø / Men træder mand det sønder / da kommer der en Øgle aff. Deris Spindelueff duer intedProuer. 1.Roma. 3. til Klæder / oc det de Vircke duer icke til Tecke / Thi deris gerning er møde / oc der er fortredelighed i deris Hender. Deris føder løbe til Ont / oc de ere snare til at vdgyde wskyldigt Blod. Deris tancker ere møde / deris vey er ydel forderffuelse oc skade. De kende icke Fredzens vey / oc der er ingen Ræt i deris gong. De ere foruende paa deris gader / Huo som gaar der paa / Hand faar aldri Fred.

Der faare er Rætten longt fra oss / oc wi faa icke Retuished. Wi bie effter Liuset / See / saa bliffuer det mørckt / Effter skinnet / See / saa gaa wi i taaget. Wi treffue effter veggen som de blinde / oc føle som de der haffue ingen øyen. Wi støde oss om Middagen / lige som i tøsmørcket / Wi ere i mørcke / lige som de Døde. Wi brumle alle som Biørne / oc kurle som Duer /Deut. 29. Thi wi bie effter Ræt / Oc hand er her icke / Effter Salighed / Oc hun er longt fra oss.

Thi vor offuertrædelse er saa megen faar Dig / oc vore synder suare mod oss. Thi vore offuertredelser ere hoss oss / oc wi føle vore synder / met offuertredelse oc løgn mod HERREN / oc vende oss til bage fra vor Gud / oc met tale til vold oc whørsomhed / tracte oc dicte falske ord aff hiertet. Der faare er oc Rætten viget til bage / oc Retferdighed traadde longt bort / Thi Sandhed falder paa Gaden / oc Retten kand icke gaa her ind. Oc Sandhed er borte / oc huo som viger fra det onde / hand maa vere huer mandz Roff.

Dette seer HERREN / oc det behager hannem ilde / at der er ingen Ræt. Oc hand seer / at der er ingen mand / oc forundrer sig / at ingen bekender hende. Der faare hielper hand hende selff met sin Arm / oc opholder hende met sin Retuished. Thi hand før sig i RetferdighedEphes. 6. 1. thess. 5. lige som vdi it Pantzer / oc setter Salighedens hielm paa sit Hoffuit / oc før sig i til heffn / oc klæder sig met Nidkærhed / lige som met en Kiortel / Som den der vil betale sine Modstandere / oc sine Fiender met grumhed / Ja hand vil betale Øerne. At "HERRENS Naffn skal fryctis fra Vesten / oc hans Herlighed fra Solens opgong / naar hand kommer / som en suar Flod / som HERRENS Vær fremdriffuer.

Thi der skal komme en Frelsere til Zion / oc til dem som sig omuende fra synderne i Jacob / siger HERREN . Oc ieg giorde saadan Pact met dem / siger HERREN / Min Aand som er hoss dig / oc mine Ord / som ieg haffuerRoma. 11. lagt i din Mund / skulle icke vige fra din mund / ey heller fra din Sædis mund oc Børne børn (siger HERREN) fra nu til euig tid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.