Christian 3.s danske Bibel

[483]

LXXIIII. Assaphs vnderuisning.

GVd hui forskiuder du oss saa aldelis? Oc duest saa grummelig vred paa dine Faar du haffuer at føde?

Tenck paa din Menighed som du forhuerffuede i fordum tid / oc frelste dig til Arffuedel / Paa Zions Bierg / som du bor paa.

Træd paa dem met føder / oc stød dem aldelis i grund / Fienden forderffuede alting i Helligdommen.

Dine Modstandere brumle i dine Huss / Oc sette deris Affguder der vdi.

Mand seer Øxen blincke offuen til / Lige som mand hugger i en Skou.

Oc de sønder hugge alle hendis Snickere verck / met øxer oc bræyder.

De opbrende din Helligdom / De vanhellige dit Naffns Bolige til grunde.

De sige i deris hierte / lader oss røffue dem / De opbrende alle Gudz Huss i Landet.

Wi see icke vore Tegen / oc ingen Prophete predicker mere / Oc ingen Lærere lærer oss mere.

Ah Gud / huor lenge skal Modstanderen bespaatte / Oc Fienden saa aldelis skende dit Naffn?

Hui vender du din Haand bort / Oc din høyre haand saa aldelis fra dit Skød?

Men Gud er min Konge aff arild tid / Som gør al Hielp / der skeer paa Jorden.

Du atskilier Haffuit met din Mact / Oc sønder bryder Dragenis Hoffuit i vandet.

Du sønder slar Hualfiskenis Hoffuit / Oc giffuer Folcket i Ørcken dem til mad.

Du lader vdflyde Kilder oc Becke / Du lader stercke Strømme bortsigis.

Dag oc Nat høre dig til / Du gør det at baade Sol oc Stierner haffue deris visse løb.

Du setter huert Land sine Landemercke / Du gør Sommer oc Vinter.

Saa tenck dog der paa / at Fienden forhaaner HERREN / oc it daarligt Folck skender dit Naffn.

Giff icke Diur din Turtel Duis siæl / Oc forglem icke saa aldelis / dine Elendige Diur.

Tenck paa Pacten / Thi Landet er alle uegne iammerlige forderffuit / Oc Husene ere sønder reffne.

Lad de Ringe icke gaa der fra met skam= me / Thi de Arme oc Elendige / prise dit Naffn.

Gud gør dig rede oc vdret din Sag / Tenck paa den forhaanelse som dig skeer daglige aff de daarlige.

Forglem icke dine Fiendis rob / Dine Modstanderis rasen bliffuer io lenger io større.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.