Christian 3.s danske Bibel

[490]

XC. Mose Gudz mandz Bøn.

HERRE Gud / du est vor Tilfluct / Stedze oc altid.

Du est Gud fra euighed til euighed / Før end Biergene bleffue / oc Jorden / oc verden bleffue skabte.

Du som lader Mennisken dø oc siger / kommer igen Menniskens børn.

Fordi at tusinde aar ere faar dig / som den dag der fremgick i gaar / oc som en Natte væct.

Du lader dem hen fare som en Strøm / oc de ere som en Søffn / lige som Gress / der dog snart visner.

|491 Det som blomstris aarle / och visner snart / oc bliffuer affhugget om afftenen och tørris.

Det gør din Vrede / at wi saa forgaa / oc din Grumhed / at wi skulle saa hastelige bort.

Thi du setter vore Misgerninger faar dig / Vore wkende synder i Liuset faar dit Ansict.

Der faare fare alle vore Dage bort ved din vrede / Wi fortære vore Aar lige som en Snack.

Eccle. 18 Vort Liff varer halffierdesinds tiue aar / naar det kommer høyt / da ere de firesinds tiue aar / oc naar det haffuer veret kaasteligt / da haffuer det veret Møye oc Arbeyde / Thi det far snart bort / lige som wi fløye der fra.

Huo tror det / at du est saa saare vred? Oc huo frycter for saadan din Grumhed?

Lær oss at betencke / at wi skulle dø / At wi mue bliffue forstandige.

HERRE vent dig dog igen til oss / Oc ver dine Tienere naadig.

Opfylt oss aarle met din Naade / Saa ville wi prise dig oc vere glade i alle vore Dage.

Glæde oss nu igen / effter at du plager oss saa lenge / Effter at wi lide saa lenge wlycke.

Betee dine Tienere din Gerning / Oc din ære deris Børn.

Oc HERRE vor Gud ver oss venlig / Oc forfremme vore Henders Gerning hoss oss / Ja hand forfremme vore henders gerning.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.