Christian 3.s danske Bibel

[546]

VIII.

AT ieg maatte finde dig der vdi / min Broder / som dier min Moders bryst / oc ieg maatte kysse dig / at ingen skulde forhaane mig. Jeg vilde anamme dig oc lede dig i min Moders huss / der som du skulde lære mig / Der vilde ieg giffue dig dricke aff til giort Vin / oc aff mine Granate æblis Most. Hans venstre haand ligger vnder mit Hoffuit / oc hans høyre haand tager mig i faffn.

Jeg besuer eder i Jerusalems døtter / At i icke opuecke eller røre min Kæriste / indtil hende selff lyster. Huo er den / som opfar aff Ørcken / oc helder sig til sin Ven? Jeg opuacte dig vnder æble træet / der din Moder haffde fød dig / der som hun laa met dig / hun som haffde opfød dig.

Sæt mig paa dit Hierte som it Jndsegle / oc paa din Arm / som it signete / Thi kærlighed er sterck som Døden / oc nidkierhed er fast som Helffuede / Hendis gløder ere brennende / oc HERRENS lue / At ocsaa mange Vand kunde icke vdslycke Kærligheden / ey heller kunde strømmene siuncke hende / Om nogen vilde giffue alt sit godz i sit huss for kærlighed / da vaare det altsammen inted vert.

Vor Søster er liden / oc haffuer ingen bryst / Huad skulle wi gøre vor Søster / naar mand skal nu tale hende til? Er hun en Mur / da ville wi bygge it Buluerck aff sølff der paa. Er hun en Dør / da ville wi gøre hende fast met Ceder træ. Jeg er en Mur / oc mine bryst ere lige som taarn / Da bleff ieg faar hans øyen / lige som den der finder Fred.

Salomon haffuer it Vinbierg i BaalHamon / Hand gaff Vocterne Vinbierget / at huer aff dem skulde føre hannem for hendis Fruct tusinde Sølff pendinge. Min Vingaard er faar mig. Dig Salomon bør tusinde / Men Vocterne thu hundrede met hendis Fruct.

Du som boer i Vrtegaarden / Lad mig høre din røst / Staldbrødrene mercke der paa. Fly min Ven / oc ver som en Raa eller som en vng Hiort paa Vrte biergene.

Ende paa Salomons Høy sang.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.