Christian 3.s danske Bibel

[560]

XIIII.

OC paa den tid / naar HERREN giffuer dig rolighed aff din iemmer oc Babylon. drøffuelse / oc aff den haarde Tienste som du haffuer verit vdi / Da skalt du haffue saadant it ordsprock mod Kongen aff Babylon / oc sige / Huorledis er det saa plat vde met den Beskattere / oc Skatten haffuer ende? HERREN haffuer sønder brødet den Wgudeligis Riiss / hans Riiss som regerede / som sloge folcket i vrede vden affladelse / oc regerede offuer Hedningene met grumhed / oc forfulde dem foruden miskundhed.

Nu er dog al Verden rolig oc stille / oc fryder sig lystelige. Grantræ glæde dem ocsaa offuer dig / oc Ceder paa Libanon (oc sige) Effterdi du ligger / da kommer ingen hid op / som oss affhugger. Helffuede der vnder beffuer for dig / at du kommer mod det. Det opuecker dig de Døde / alle Verdens Bucke / oc biuder alle Hedningernis Konger at opstaa aff deris stole / At de skulle alle tale effter huer andre / oc sige til dig / Duest oc slagen / lige som wi / oc det gaar dig / lige som oss. Din herlighed er nedfaren i Helffuede / met din Harpis liud / Møl skulle vere din seng / oc orme dit sengklæde.

Huorledis est du falden ned aff Himmelen / du skøne Morgenstierne? Huorledisest du falden til Jorden / du som suicktede Hedningene? Du tenckte dog i dit hierte / Jeg vil opstige i Himmelen / oc ophøye min Stoel offuer Gudz stierner. Jeg vil sette mig paa Pactens bierge / paa den side mod Norden. Jeg vil fare offuer de høye skyer oc vere den Alderhøyste lig. Ja du faar ned i Helffuede / til Graffuens side. Huo dig seer / skal skue dig oc see paa dig (oc sige) Er det den Mand / som kom Jorden til at skelffue / oc kom Kongerigene til at beffue / hand som giorde Jorderig øde / oc nederbrød Stæderne der i / oc gaff icke sine Fanger løss.

Sandelige alle Hedningers Konger ligge dog tilsammen met ære / huer i sit Huss. Men du est bort kast fra din Graff / som en foractet Quist / som de ihielslagnis Klæder / som ere ihielstungne met suerd / de som nedfare til Helffuedis Stenhobe / som it nedtraad Liig. Du skalt icke begraffuis lige som de / Thi du haffuer forderffuit dit Land / oc ihielslaget dit folck / Thi mand skal icke mere komme ihu den ondskaffs Sæd.

Tilreder / at mand slacter sine Børn / for deris Foreldris misgerninger skyld / at de skulle icke komme op / huercken at arffue Landet / ey heller at opfylde Jorderig met Stæder. Oc ieg vil komme offuer dem / siger den HERRE Zebaoth / oc oprycke deris ihukommelse aff Babylonien / deris offuerbleffne Slect oc effterkommere / siger HERREN . Oc vil gøre hende til Pinsuins eyedom / oc til Vandfloder / oc vil vdfeye hende met forderffuelsens Koest / siger den HERRE Zebaoth.

Den HERRE Zebaoth haffuer soret oc sagt / Huad skal det gielde / det skal gaa / som ieg tencker / oc det skal bliffue lige effter mit sind / At Assur skal bliffue slagen i mit Land / oc ieg skal nedtræde hannem paa mine Bierge. Paa det hans Aag skal tagis fra dem / oc hans Byrde skal komme aff deris Halss. Det er Anslaget / som hand haffuer offuer alle Land / oc det er den vdracte Haand offuer alle Hedninge. Thi den HERRE Zebaoth haffuer det besluttet / Huo vil det forhindre? Oc hans haand er vdract / Huo vil hende vende?

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.