Christian 3.s danske Bibel

[559]

XIII.

DEtte er den Byrde offuer Babylon / som Esaias Amoz søn saa. OpreyserIerem. 50. 51. Banere / paa høye Bierge / rober trøstelige mod hende / slar haanden op / lader dem drage ind igennem Førsternis porte. Jeg haffuer budet mine Hellige / oc kaldet mine stercke til min vrede / de som glæde sig i min Hærlighed. Det er it mangfoldigt skrig paa Biergene / lige som it stort Folckis / it skrig som it bulder aff Hedninge Kongerigis forsamlinger. Den HERRE Zebaoth ruster en Hær til strid / som komme aff longt bort liggendis Land fra Himmelens ende / Ja HERREN selff met sin vredis Hær / at forderffue det gantske Land.

Hyler / Thi at HERRENS dag er nær / hand kommer som en ødeleggelse fra den Almectigste. Der faare bliffue alle Hender løse / oc alle Menniskis hierte skulle bliffue bløde. Forfærdelse / angist oc pine skal falde paa dem / dem skal bliffue bange / som den der føder / Den ene skal forskreckis for den anden / deris ansict skulle bliffue røde som ild. Thi see / HERRENS dag kommer græselig / vredactig / grummelig / til at ødelegge Landet / oc at vdslette Syndere der aff. Thi Stiernerne i Himmelen oc hans Orion skinne icke klare / Solen gaar sort op / ocIob 9.Amos 5. Maanen skin mørckelige. Jeg vil hiemsøge Jorderig for hendis ondskaff skyld / oc de Wgudelige for deris wdyds skyld. Oc ieg vil gøre en ende paa de Stoltis hoffmod / oc nedtrycke de Veldigis høyferdighed. At en Mand skal vere dyrere end Guld / oc it Menniske skal vere bedre end guld aff Ophir.

Der faare vil ieg røre Himmelen / at Jorden skal røris aff sin sted / ved den HERRJS Zebaoths grumhed / oc ved hans vredis dag. Oc hun skal vere som en foriaget Raa / oc som en Hiord vden Hyrde / At huer skal vende sig hiem til sit Folck / oc huer skal fly til sit Land. Fordi at huo som der lader sig finde / hand skal ihielstingis / oc huo der er hoss / hand skal falde ved suerdet. Oc deris Børn skulle sønderknusis faar deris øyen / deris Huss skulle plyndris / oc deris Hustruer skulle skendis. Thi see / Jeg vil opuecke de Meder offuer dem / som icke søge effterMeder. Sølff / eller skøde om Guld / Men at ihielskiude de Vnge met Buer / oc icke miskunde dem offuer Liffzens fruct / oc ey heller spare Børnene.

Saa skal Babylon / den deyligste iblant Kongerigene / den herlige Chaldeers praal / bliffue omuent aff Gud / lige som Sodoma oc Gomorra / At mand skal icke mere bo der / ey hellerPsalm. 137.Gene. 19. Zihim. Ohim. nogen bliffue der euindelige. At de Araber oc icke skulle gøre der Bolige / oc Hyrderne skulle icke lade vdsla nogen faaresti der paa. Men Zihim skulle der sla deris leyer / oc deris huss skulle vere fulde aff Ohim / oc Strudze skulle der bo / oc Skowtrolde skulle der hoppe / oc Vgler skulle siunge i deris Pallatz / oc Drager skulle bo paa de lystige Slaat. Oc deris tid skal skøt komme / oc deris dage skulle icke forsømmis.

|560 Thi HERREN skal miskunde sig offuer Jacob / oc end nu fremdelis vduele Jsrael / oc sette dem i deris Land. Oc Fremmede skulle føye sig til dem / oc holde sig til Jacobs Huss. Oc Folcket skal anamme dem / oc føre dem til deris sted / at de skulle beside Jsraels Huss til Tienere oc Tienstepiger i HERRENS Land. Oc de skulle holde dem fangne / aff huilcke de vaare fangne / oc de skulle regere offuer deris Plaggere.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.