Christian 3.s danske Bibel

[589]

LX.

GØr dig rede / bliff klar / Thi dit Liuss kommer / oc HERRENS herlighed gaar op offuer dig. Thi see / mørcket skiuler Jorderig / oc taaget Folcket / Men HERREN oprinder offuer dig oc hans Herlighed skin offuer dig.

Oc Hedningene skulle vandre i dit Liuss / oc Kongerne i din oprindesis Skin. Opløfft dine øyen oc see trint omkring / Alle disse forsamlede / komme til dig / Dine Sønner skulle komme longt fra / oc dine Døtter opfosteres ved siden. Da skalt du see din Lyst oc vdbryde / oc dit hierte skal forundre oc Esaiæ 49. vdbrede sig / naar den store mangfoldighed hoss Haffuit omuendis til dig / oc Hedningenis Mact kommer til dig. Thi at Camelis mangfoldighed skal skiule dig / Veyløbere aff Madian oc Epha / Alle aff Saba skulle komme / oc bære guld oc røgelse / oc kundgøre HERRENS loff. Alle Hiorde i Kedar skulle samlis til dig / oc Nebaioths vædre skulle tiene dig / De skulle offris paa mit tacknemmelige Altere / Thi ieg vil pryde min Herlighedz Huss.

Huo ere de / som flue som Skyerne / oc som Diur til deris Vindue? Øerne bie effter mig / oc Skib hoss Haffuit / lenge siden / At de skulle føre dine Børn hid lang veys fra met deris Sølff oc Guld / til HERRENS din Gudz Naffn / oc til den Hellige i Jsrael / som giorde dig her|590lig. De Fremmede skulle bygge dine Mure / oc deris Konger skulle tiene dig. Thi ieg slo dig i Apocal. 21.min Vrede / Oc ieg miskunder mig offuer dig i min Naade. Oc dine Porte skulle altid staa obne / oc icke tillyckis huercken dag eller nat / At Hedningenis Mact skal føris til dig / oc deris Konger skulle føris her til. Thi huilcke Hedninge eller oc Kongerige som icke ville tiene dig / De skulle forderffuis / oc Hedningene skulle ødeleggis. Libanons herlighed skal komme til dig / Esaiæ 35.Gran / Bøg oc Busbom met huer andre / til at pryde min Helligdoms Sted met / Thi ieg vil gøre mine Føders Sted herlig.

Oc de skulle oc komme nedbøyde til dig / som dig vndertryckte / oc alle de som dig offuerskendede / skulle nedfalde faar dine Føder / oc de skulle kalde dig / HERRENS Stad / Zion den helligis i Jsrael. Thi der faare / at du vaast den Forladne oc Forhadet / der ingen gick til / Vil ieg gøre dig til en Praal euindelige / oc til Glæde stedze oc altid. At du skalt di Hedningenis Milck / oc Kongernis bryst skulle giffue dig at di / At du stalt fornemme / at ieg er HERREN din Frelsere / oc ieg den Mectige i Jacob / er din Jgenløsere.

Jeg vil føre Guld for Kaaber / oc Sølff for Jern / oc Kaaber for Træ / oc Jern for Sten. Oc ieg vil gøre / at dine Forstandere skulle lære Fred / oc dine Besørgere skulle predicke Retuished. Der skal icke mere høris Vold i dine Land / ey heller skade oc forderffuelse i dine Lande Apocal. 22.mercke / Men dine Mure skulle kaldis Salighed / oc dine Porte Loff.

Solen skal icke mere skinne paa dig om dagen / oc Maanens skin skal icke liuse dig / Men HERREN skal vere dit euige Liuss / oc din Gud skal vere din Priiss. Din Soel skal icke mere gaa ned / oc din Maane skal icke miste sit skin / Thi HERREN skal vere dit euige Liuss / oc dine Sorrigfulde dage skulle haffue ende. Oc dine Folck skulle alle vere Retferdige / oc de skulle beside Jorderig euindelige / Som de der ere min plantelsis Grene / oc mine Henders gerning / til priiss. aff den Minste skulle bliffue Tusinde / oc aff den Ringste it mectigt Folck / Jeg HERREN vil det hastelige vdrette paa sin tid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.