Christian 3.s danske Bibel

[595]

II.

HØrer HERRENS ord / i aff Jacobs Huss / oc alle Slæcter aff Jsraels Huss / saa siger HERREN / Huad haffue dog eders Forfedre feylet paa mig / At de vigede fra mig / oc hengde ved wnyttige Affguder / der som de finge dog inted? Oc tenckte icke en gong / Huor er HERREN / som førde oss aff Egypti land / oc ledde oss i Ørcken / i øde oc wtraadde Land / i tørre oc mørcke Land / i Landet som ingen vandrer / ey heller noget Menniske boer?

Oc ieg førde eder ind vdi it gaat Land / at i skulde æde Fructen oc gode Ting / Oc der i |596 komme did ind / da besmittede i mit Land / oc giorde mig min Arff til en Verstyggelighed. Presterne tenckte icke / Huor er HERREN? oc de Lærde actede mig icke / oc Hyrderne førde Folcket fra mig / oc Propheterne spaade om Baal / oc hengde ved wnyttige Affguder.

Jeg maa altid trætte metdriffuis eder / oc met eders Børne børn / siger HERREN . Gaar Chithim. Kedar.bort til Chithim Øer / oc seer / oc sender til Kedar / oc mercker met flit / oc seer om det gaar saa til / Om Hedningene omskiffte deris Guder / alligeuel at de ere icke Guder? Oc mit Folck haffuer dog omuent sin Herlighed / for en wnyttig Affgud. Himmelen skulde dog der faare forferdis / forskreckis oc saare beffue / siger HERREN. Thi mit folck gør en dubbelt Synd / De forlade Mig den leffuende Kilde / Oc gøre dem her oc der vdhugne Brynde / som ere dog fulde aff hul / oc giffue inted vand.

Er da Jsrael en Suend eller en Træl / at hand skal vere huer Mandz Roff? Thi Løuuerne brøle offuer hannem oc skrige / oc ødelegge hans Land / oc opbrende hans Stæder / at ingen boer der i. Der til met / sønder sla de aff Nop oc Thahpanhes Hoffuedet paa dig. Saadant gør du dig selff / At du forlader HERREN din Gud / saa tit som hand vil lede dig paa den rette Vey.

Huad hielper det dig / at du drager til Egypten / oc vilt dricke Sihors vand? Oc huad hielper det dig / at du drager til Assyrien / oc vilt dricke Phratz vand? Det er din ondskaffs skyld / at du bliffuer saa hustruget / oc din wlydelse skyld / at du bliffuer saa straffet. Saa skalt du faa at vide oc fornemme / huad for iammer oc hiertens sorg det gør / at forlade HERREN din Gud / oc icke frycte Hannem / siger HERREN den HERRE Zebaoth.

Thi du haffuer altid sønder brudet dit Aag / oc sønder reffuit dine Baand / oc sagt / Jeg Ierem. 3. Esaiæ 50.vil icke vere saa vnderdanig / Men du løbst paa alle høye Høyelser / oc vnder alle grøne Træ effter Horeri. Men ieg haffde plantet dig til it søt Vintræ / en gantske retskicket Sæd / Huorledis est du saa omuent fra mig til it beskt vilt Vintræ?

Oc om du end toer dig met Lud / oc tager megen Sebe der til met / Daa skinner dog din Wdygd dismere faar mig / siger den HERRE HERRE. Huorledis tørst du da sige? Jeg er icke wren / Jeg henger icke ved Baalim. See til / huad du bedriffuer i Dalen / oc betenck huorlunde du haffuer vdret det. Du løber omkring / som en Kamelinde løber i red / oc som it vilt Diur pleger i Ørcken / naar det higer aff stor Brynde / oc løber / at ingen kand det holde. Huo dette vil vide / hand tør icke longt løbe / Mand seer det vel om hellige Dage / Kære holt dog / oc løb dig icke saa træt / Men du siger / Jeg lader det vel / Jeg maa bole met de Fremmede oc løbe effter dem. Lige som en Tyff beskemmis / naar hand gribis / Saa skal oc Jsraels Huss bliffue til skamme met deris Konger / Førster / Prester oc Propheter / som sige til Træet / Du est min Fader / oc til Stenen / Du fødde mig. Thi de vende ryggen til mig / oc icke Ansictet / Men naar der er nød paa ferde / da sige de / Op / oc hielp oss. Huor ere da dine Guder / som du giorde dig? Bed dem staa op / Lad see / om de kunde hielpe dig i din nød / Thi du Juda haffuer saa mange Guder / som du haffuer Stæder.

Huad ville i end nu haffue ræt mod mig? J ere alle affaldne fra mig / siger HERREN. Alle slag paa eders Børn ere til forgeffuis / de lade dem dog icke optuckte / Thi eders Suerd opsluger alligeuel eders Propheter / lige som en forderffuelig Løuue. Du onde Slæct merck paa HERRENS ord / Er ieg bleffuen Jsrael til en Ørcken eller it øde Land? Huor faar siger da mit Folck / Wi ere Herrer / oc mue icke løbe effter dig. Forglemmer dog icke en Jumfru sin Prydelse / ey heller en Brud sit Hoffuit Smycke / Men mit Folck forglemmer mig euindelige.

Hui pryder du din gerning meget / at ieg skulde vere dig naadig? Vnder det skin / bedriffuer du io mere oc mere ondskaff. Der til met finder mand de fattigis oc wskyldigis Sielis Blod / hoss dig i alle Stæder / Oc det er icke lønligt men obenbare i samme Stæder. Dog siger du / Jeg er wskyldig / Hand vende sin vrede fra mig / See / ieg vil gaa i Rætte met dig / at du siger / Jeg haffuer icke syndet.

Huor faare viger du dog saa gerne / oc falder nu did saa hid? Men du skalt beskemmis aff Egypten / lige som du bleffst beskemmet aff Assyrien. Thi du skalt oc bort drage der fra / oc sla dine hender sammen offuer dit Hoffuit / Thi HERREN skal lade dit haab feyle / oc det skal icke lyckis dig hoss dem / Oc siger / Naar en Mand lader sig skilie fra sin Hustru / oc hun drager fra hannem / oc tager en anden Mand / tør hand da tage hende igen? Er det ey saa / at Landet bleff da besmittet? Men du haffuer bedreffuit Horeri met mange Bolere / Kom dog igen til mig / siger HERREN.

Opløfft dine øyen til de Høye / oc see / huorledis du bedriffuer alle vegne Horeri / Du sider hoss Veyen / oc tager vare paa dem / lige som en Araber i Ørcken / oc besmitter Landet met dit Horeri oc ondskaff. Der faare skal oc Morgenregnen bliffue borte / oc der skal ingen Afften|597regn komme / Du haffuer en Horestiern / du vilt icke mere bluiss / oc rober alligeuel til mig / Kære Fader / min vngdommis Mestere / Vilt du da vere vred euindelige / oc icke afflade aff din grumhed? See / du lærer oc gør ont / oc lader dig icke styre.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.