Christian 3.s danske Bibel

[597]

III.

OC HERREN sagde til mig / i Kong Josie tid / Haffuer du oc seet / huad den frafaldne Jsrael giorde? Hun gick bort paa alle høye bierg / oc vnder alle grøne Træ / oc bedreff der Horeri. Oc ieg sagde / der hun haffde giort alt dette / Omuent dig til mig / Men hun omuende sig icke.

Oc alligeuel at hendis forherdede Søster Juda / saa huorledis ieg straffede den frafaldne Jsraels Horeri / oc forlod hende / oc gaff hende it Skilssmaals breff / Dog fryctede hendis syster den forherdede Juda icke / Men hun gick bort oc bedreff ocsaa horeri / oc aff hendis horeries skrig er Landet bleffuit wrent / Thi hun bedreff Horeri met stene oc træ. Oc i alt dette / omuende den forherdede Juda hendis Søster sig icke til mig aff gantske hierte / Men hun hycklet saa / siger HERREN.

Oc HERREN sagde til mig / Den frafaldne Jsrael er from / fram for den forherdede Juda. gack bort oc predicke saa mod Norden / oc sig / Omuent dig du frafaldne Jsrael / siger HERREN / Saa vil ieg icke lade min vrede komme offuer eder / Thi ieg er barmhiertig / siger HERRRN / oc vil icke vere vred euindelige. Bekent alene din Misgerning / at du haffuer syndet mod HERREN din Gud / oc løbet hen oc igen til fremmede Guder / vnder alle grøne Træ / oc du vilde icke høre min røst / siger HERREN.

J frafaldne Børn / omuender eder / siger HERREN / Thi ieg vil troloffue mig eder / oc vil hente eder / at En skal føre en heel Stad / oc Tho it gantske land / oc ieg vil føre eder til Zion. Oc ieg vil giffue eder Hyrder effter mit hierte / som skulle føde eder met Lærdom oc visdom. Oc det skal ske / Naar i ere opuoxne / oc ere bleffne mange i Landet / Da skal mand paa den tid (siger HERREN) icke mere tale om HERRENS Pactis arck / oc icke mere komme hende ihu / ey heller predicke der om / ey heller søge til hende / ey heller offre der mere. Men paa den samme tid / skal mand kalde Jerusalem / HERRENS Throne / oc alle Hedningene skulle forsamle sig der hen / for HERRENS Naffn skyld i Jerusalem / Oc de skulle icke mere vandre effter deris onde hiertis tancker.

Paa den tid / skal Juda Huss gaa til Jsraels Huss / oc de skulle komme til hobe fra Norden i Landet / som ieg gaff eders Fedre til Arff. Och ieg tilsiger dig / Huorledis vil ieg giffue dig saa mange Børn / oc det gode Land / den deylige Arff / som er / Hedningenis Hær? Oc ieg tilsiger dig / Du skalt da kalde mig / Kære Fader / oc icke vige fra mig.

Men Jsraels Huss actede mig icke / Lige som en Quinde acter sin Bole icke mere / siger HERREN. Der faar skal mand høre Jsraels klagelige hylen oc graad / paa de høye / Der faare / at de giorde ilde / oc forglemde HERREN deris Gud. Saa vender nu om igen / i frafaldne Børn / saa vil ieg læge eder aff eders wlydelse.

See / Wi komme til dig / Thi duest HERREN vor Gud. Sandelige / det er idel bedrageri met Høyene oc met alle Bierg / Sandelige / Jsrael haffuer ingen hielp / vden aff HERRRN vor Gud. Oc vore Fedris arbeyde / som wi haffue holdet aff vor Vngdom / de skulle forfare met skamme / met deris Faar / Øxen / Sønner oc Døtter. Thi at det som wi forlode oss paa / det er oss nu idel beskemmelse / oc det som wi trøstede oss met / der aff mue wi nu skamme oss / Thi wi syndede mod HERREN vor Gud / baade wi oc vore Forfedre fra vor vngdom / oc indtil denne dag / oc wi vaare icke HERRENS vor Gudz røst lydige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.