Christian 3.s danske Bibel

[123]

XXVII.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Tal met Jsraels børn / oc sigLøffte. til dem. Naar nogen gør HERREN it synderligt Løffte / at hand vurder sit liff / da skal dette vere løsningen. En Mandz persone fra tiue aar och ind til trysindz tiue aar / skalt du vurde faar halfftrediesins tiue sølff Sekler / effter helligdoms sekler. En Quindis persone for trediue sekler. Er nogen fra fem aar oc ind til tiue aar / da skalt du vurde en Mands persone faar tiue sekler / men en Quindis persone for thi sekler. Er nogen fra en maaned oc ind til fem aar / da skalt du vurde en Mands persone for fem sølff sekler / oc en Quindis persone for tre sølff sekler. Men er nogen trysinds tiue aar gammil / oc der offuer / da skalt du vurde en Mands persone for femten sekler / men en Quindis persone for thi sekler. Men er hand for arm til saadan vurdning / da skal hand skicke sig for Presten / oc saa skal Presten vurde hannem som det loffuet haffuer / men hand skal vurde hannem effter som hand kand forhuerffue met sin haand.

Er der oc noget Queg / som mand kand offre HERREN / da er det alt helligt som mand giffuer HERREN / mand skal icke bytte det bort / eller foruedsle det / it got for it ont / eller it ont for it got. Men vedsler nogen it Queg bort for it andet / da skulle de baade vere HERREN hellige. Men er det vrent Queg som mand icke thaar offre HERREN / da skal mand skicke det faar Presten / oc Presten skal vurde det om det er got eller ont / oc lige som Presten vurder det / saa skal det bliffue. Men vil nogen løse det / da skal hand giffue femte delen til offuer vurdningen.

Om nogen helliger sit Huss / at det skal vere HERREN helligt / da skal Presten vurde det / om det er got eller ont / oc lige som Presten vurder det / saa skal det bliffue. Men vil hand løse det igen som det haffuer helliget / da skal hand legge den femte del aff pendingene til som det vor vurdet faare / saa maa det høre hannem til.

Om nogen helliger HERREN en Ager aff sit Arffuegodz / da skal hand vurdis der effter som hand bær til / Bær hand en Homor byg / da skal hand gelde halfftrediesinds tiue sølff sekler. Men helliger hand sin Ager fra Frydens aar / da skal hand gelde effter sit værd. Men haffuer hand helliget hannem effter Frydens aar / Da skal Presten regne effter de aar som igen staa til Frydens aar / oc vurde hannem saa meget ringere.

Vil hand oc løse Ageren igen som hannem haffuer helliget / Da skal hand legge den femte part aff pendin gene til / offuer det som hand vor vurdet faare / saa maa hand beholde hannem. Men vil hand icke løse hannem / men seler nogen anden den / Da skal hand icke mere staa hannem til løsen / men den samme Ager skal vere HERREN helliget / naar hand bliffuer fri paa Frydens aar / lige som en bandz Ager / oc skal høre Presten til / for Arffuegodz.

Men om nogen helliger HERREN en Ager / som hand haffuer købt / oc er icke hans arffuegodz / Da skal Presten regne huad hand gelder ind til Frydens aar / saa skal hand samme dag giffue den vurdning / at hand skal vere HERREN hellig. Men vdi Frydens aar skal hand komme igen til den som solde hannem at bliffue hans Arffuegodz i landet. Al vurdning skal ske effter helligdommens sekle / men en sekel gør tiue Gera.

|124 Det Første fødde iblant Queget / huilket dog ellers hør HERREN til / skal ingen hellige HERREN / vere sig enten fæ eller faar / thi det hør HERREN til. Men er der noget vrent paa Queget / da skal mand det løse effter sit verd / oc legge den femte del der til / Vil hand icke løse det / da skal mand sele det for sit verd.

Mand skal inted Forbandet sele eller løse / som nogen forbander til HERREN aff alt det hand eyer / vere sig enten aff Menniske / Fæ eller Arffager / thi alt saadant bandz godz er det alderhelligste for HERREN . Mand skal oc inted bandz Menniske løse / men det skal visselige dø.

Al Tiende i Landet / baade aff Jordens grøde oc aff Fructen paa træene / hør HERREN til / oc skulle vere HERREN hellige. Men vil nogen løse sin Tiende / da skal hand giffue den femte part der offuer / oc al Tienden aff fæ / oc faar / oc det som gaar vnder riset / det skal vere HERREN en hellig Tiende / Mand skal icke spørie om det er got eller ont / oc icke heller foruedsle det / Men bliffuer det foruedslet / da skulle de baade vere hellige oc icke løsis.

Disse ere Budene huilke HERREN befol Mose / til Jsraels børn paa Sinai bierg.

Ende paa Mose Tredie Bog.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.