Christian 3.s danske Bibel

[122]

XXVI.

Lowens foriettelse. Deut. 28. DEr som i vandre i mine Skick / oc holde mine Bud / oc gøre dem / da vil ieg giffue eder Regn i sin tid / oc Jorden skal giffue sin grøde / oc Træene paa Marcken skulle bære deris fruct. Oc Terske tiden skal vare til Vinhøsten / oc vinhøsten skal vare til kornsæden / Oc i skulle haffue Brød nock / oc bo tryggelige i eders Land. Jeg vil giffue Fred i eders Land at i mue soffue oc ingen skal forferde eder. Jeg vil bort tage de onde Diur aff eders Land / oc der skal inted Suerd gaa igennem eders Land.

J skulle iage eders fiender / och de skulle falde for eders suerd. Fem aff eder skulle iage hundrede / oc hundrede aff eder skulle iage thi tusinde / thi at eders Fiender skulle falde vnder suerd for eder. Oc ieg vil vende mig til eder / oc lade eder voxe oc formeris / oc ieg vil stadfeste min Pact met eder / Oc i skulle æde aff det Gamle / oc bort kaste det gamle / naar det Ny kommer. 2. Corinth. 6.Jeg vil haffue min Bolig iblant eder / oc min Siæl skal icke bort kaste eder. Oc ieg vil vandre iblant eder / oc ieg vil vere eders Gud / saa skulle i vere mit Folck. Thi ieg er HERREN eders Gud / som førde eder aff Egypti land / at i skulde icke vere deris Tienere / oc ieg haffuer sønderbrudet eders aag / oc ladet eder vandre Oprettelige.

Lowens trusel oc forbandelse. Deut. 28. thre. 2. Mal. 2. Men ville i icke lyde mig / oc icke gøre alle disse Bud / oc ville foracte min Skick / oc eders Siæle forskyde min Ret / at i icke gøre alle mine Bud / oc i lade min Pact staa til bage. Da vil ieg oc gøre eder det / Jeg vil hiemsøge eder met forferdelse / heffuelse oc kolde siuge / at eders Ansict skal visne / oc Liffuet vansmegtis. J skulle Saa eders Sæd forgeffuis / oc eders Fiende skulle opæde hannem. Oc ieg vil sette mit Ansict mod eder / och i skulle bliffue slagne aff eders Fiende / oc de som eder hade skulle regere offuer eder / Oc i skulle fly der som ingen iager eder.

Ville i icke end da der offuer lyde mig / Da vil ieg end gøre det siu gonge mere at straffeeder for eders synder / at ieg kand sønder bryde eders haarnackede hofferdighed. Oc ieg vil gøre eders Himmel som Jern / oc eders Jord som Kaaber / oc eders wmage oc arbeyde skal vere forgeffuis / At eders Jord skal icke giffue sin grøde / oc Træene i Landet skulle icke bære deris fruct.

Oc om i end da vandre mod mig / oc ville icke høre mig / Da vil ieg end gøre det siu gonge mere / at sla paa eder for eders synder skyld. Oc ieg vil sende vilde Diur iblant eder / de skulle opsluge eders børn / oc i hiel riffue eders Fæ / oc formindske eder / oc eders veye skulle bliffue øde.

Ville i icke end da der met lade eder tucte aff mig / men vandre mod mig / Da vil ieg oc vandre mod eder / oc sla eder end da siu gonge mere faar eders synders skyld / Oc føre it heffnendis Suerd offuer eder / som skal heffne min Pact. Oc om i forsamle eder i eders Stæder / da vil ieg alligeuel sende Pestelentze iblant eder / oc giffue eder i eders Fienders hender / da vil ieg forderffue eders Brødis forraad / Saa at thi Quinder skulle bage eders brød i en Oen / och mand skal veye eders brød vd met vect / oc naar i æde / da skulle i icke bliffue mætte.

Ville i icke end da der met lyde mig / men vandre mod mig / Da vil ieg oc vandre mod eder i min vrede / oc vil straffe eder siu gonge mere for eders synder / At i skulle opæde eders Sønners oc Døtters kød. Oc ieg vil vdslette eders Høye / oc oprycke eders Billede / oc ieg vil kaste eders Legeme offuen paa eders Affguder / oc min Siæl skal vemme ved eder / Oc ieg vil ødelegge eders Stæder oc nedbryde eders Helligdoms kircker / oc ieg vil icke lucte eders søde luct.

Saa vil ieg gøre Landet øde / at eders Fiende som bo i det / skulle grue der faare. Men eder vil ieg bort strø iblant Hedninge / oc drage Suerdet vd bag paa eder / at eders Land skal bliffue øde / oc eders Stæder skulle nedbrydes. Da skal Landet vel behage sine Sabbather / saa lenge som det ligger øde / oc i ere i eders Fienders land / Ja da skal Landet holde helligt oc vel behage sin Sabbath al den stund det ligger øde / Der fore / at det kunde icke holde helligt / den tid i skulde holde helligt der i bode der i.

Oc dem som bliffue offuer igen aff eder / vil ieg gøre saa Blødhiertige i deris Fienders land / at it ruskendis Blad skal iage dem / oc de skulle fly der faare / lige som it Suerd iagede dem / oc falde / der som ingen iager dem. Oc den ene skal falde hen offuer den anden / lige som for Suerd / end dog at ingen iager dem. Oc i skulle icke thaare reyse eder op emod eders Fiende / |123 oc i skulle ødeleggis blant Hedningene / oc eders fienders Land skal opsluge eder.

Men huilke der bliffue end da offuer aff eder / De skulle forsmegtis i deris Misgerninger / i deris fienders Land / oc de skulle forsmegtis i deris Forfedris misgerning. Saa skulle de da bekende deris misgerning oc deris Forfedris misgerning / met huilke de haffue syndet mod mig / oc vandret mod mig. Der faare vil ieg oc vandre mod dem / oc bort driffue dem i deris fienders Land / der skal io deris womskaarne hierte ydmyge sig / oc da skulle de vel behage deris misgernings straff.

Oc ieg vil tencke paa min Pact met Jacob / oc paa min Pact met Jsaac / oc paa min pact met Abraham / oc ieg vil tencke paa Landet som er forladet aff dem / oc haffuer behagelighed i sin Sabbath / den stund det ligger øde for dem / oc de skulle behage deris misgernings straff / Fordi de foractede min Ræt / oc deris siæle vemmede ved min Skick. Oc naar de ere end i deris fienders land / haffuer ieg alligeuel icke forskut dem / oc vemmer icke saa ved dem / at det skal vere vde met dem / oc min Pact met dem skulde icke mere gielde / Thi ieg er HERREN eders Gud. Oc vil tencke paa min første Pact met dem der ieg førde dem aff Egypti land / for Hedningernis øyen / at ieg vil vere deris Gud / Jeg HERREN .

Disse ere de Skickelser / Ræt oc Low som HERREN giorde mellem sig oc Jsraels børn / paa Sinai bierg ved Mose haand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.