Christian 3.s danske Bibel

[748]

VI.

DEr effter optendis oc Holofernes i sin grumhed mod Achior / oc sagde / Huorledis taart du spaa oss / At Jsraels Folck skulde haffue beskermelse aff sin Gud? Men naar som wi nu ihielsla dem / som it eniste Menniske / Da skalt du see / at der er ingen anden Gud / end allene Nabogodonosor / Oc da skalt du ocsaa stingis ihiel met dem ved de Assyriers suerd / oc al Jsrael skal dræbis met dig. Saa skalt du da fornemme / at Nabogodonosor er en Herre offuer al Verden / naar du stingis ihiel met mit suerd / oc ligger blant Jsraels Jhielslagne / oc skalt dø oc forderffuis. Ment du oc / at din Spaadom er viss / da taart du icke forferdis eller blegne. Lige som det gaar dem / saa skal det ocsaa gaa dig / Thi ieg vil nu skicke dig til dem / at ieg kand straffe dig met dem.

Da befalede Holofernes sine Tienere / at de skulde gribe Achior / oc føre hannem ind i Bethulia / vdi Jsraels børns hender. Oc Holo fernis Tienere grebe hannem. Oc der de komme offuer den slette marck til Biergene / da droge Skytterne vd mod dem. Da vigede de paa en side hoss Bierget / oc bunde Achior til it Træ / met hender oc føder / oc støtte hannem ned vnder / oc lode hannem saa henge / Oc de droge igen til deris Herre. Men Jsraels børn / komme ned aff Bethulia til hannem / oc løsde hannem / oc førde hannem ind i Bethulia / oc ledde han|749nem blant Folcket / oc spurde hannem at / huorledis det vaar gonget til / huor faare de Assyrier hengde hannem?

Paa den samme tid vaare Osias Micha søn / aff Simeons slect / oc Charmi / som oc Osias. Charmi. Achior. kalledis Ottoniel / de Øffuerste i Staden. For disse Eldste oc for alt Folcket sagde Achior alt det / som Holofernes haffde spurt hannem at / och huad hand haffde suaret / Och at Holofernis Folck vilde slagit hannem ihiel for dette suar skyld. Men Holofernes haffde befalet / At mand skulde antuorde Jsraels Børn hannem / Paa det at naar som hand haffde slaget Jsraels Børn ihiel / at hand vilde straffe oc dræbe samme Achior / Fordi at hand haffde sagd / Gud aff Himmelen skal vere deris beskermelse.

Der Achior haffde dette sagt / falt alt Folcket paa deris ansict / oc tilbade HERREN / græde alle tilsammen / oc bade til HERREN / oc sagde / HERRE Gud offuer Himmel oc Jord / See til deris hoffmod / oc til vor elendighed / oc see naadelige til dine Helligen / Oc beuise / at du icke forlader dem / som sig forlade paa dig / Oc at du nedslar dem / som tradze paa dem selff / oc paa deris mact.

Saa græde oc bade de den gantske dag / oc trøstede Achior / oc sagde / Vore Fedris Gud / hues Mact du haffuer priset / skal saa betale dig det / at de skulle icke see deris lyst paa dig / Men at du skalt see / huorledis de skulle bliffue ihielslagne oc vdslette. Oc naar som HERREN vor Gud frelser oss / da skal Gud vere met dig iblant oss / Oc vilt du / da skalt du bo hoss oss met alle dine.

Der Folckene ginge nu fra huer andre igen / da ledde Osias hannem met sig i sit Huss / oc beridde en stor Naduere / oc bad alle de Eldste til sig / oc de giorde dem glade / effter at de haffde lenge fastet. Der effter bleff Folcket kaldet tilsammen igen / oc de bade om hielp aff Jsraels Gud / i Forsamlingen den gantske nat.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.