Christian 3.s danske Bibel

[134]

X.

Tho Trometer. OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Gør dig tho Trometer aff tæt sølff / at du kant bruge dem / til at kalde Menigheden tilsammen met / oc naar eders Hær skal bryde op. Naar mand ekon slet blæser i dem baade / da skal al Menigheden forsamlis til dig vden faare Vidnesbyrdens Tabernakels dør. Naar som mand ekon blæser slet i den ene / da skulle Førsterne forsamlis til dig oc de Øffuerste offuer tusinde i Jsrael. Men naar som i støde flux i trometerne / da skal den Leyer bryde op som ligger mod Østen. Oc naar i støde anden gong flux i trometerne / da skal den Leyer bryde op som ligger mod synden / Thi naar de skulle reyse / da skulle i støde flux i trometerne. Men naar Menigheden skal forsamlis / da skulle i slet blæse oc icke tromete. Oc Presterne Aarons sønner skulle blæse i trometerne / Oc det skal vere en euig Skick hoss eder oc eders Effterkommere.

Naar i drage i Strid i eders Land mod eders Fiende som gøre eder skade / da skulle i blæse i Trometerne / at i mue ihukommes for HERREN eders Gud / oc frelsis fra eders Fiende. Disligest / naar i ere glade paa eders Høytider oc paa eders ny Maaneder / da skulle i blæse i Trometerne offuer eders Brendoffer oc Tackoffer / at det maa bliffue eder til en ihukommelse for eders Gud / Jeg er HERREN eders Gud.

Paa den tiuende dag i den anden maaned i det andet aar / foer Skyen op fra Vidnesbyrdens Tabernakel. Oc Jsraels børn brøde op / oc droge aff Sinai ørck / oc Skyen bleff staaen Paran.dis i den ørcken Paran. Saa brøde de første op / effter HERRENS Ord ved Mose / den banere for Juda børns Leyer drog først frem met deris Hær / oc Nahesson Amminadab søn vor Høffuitzmand offuer deris Hær. Oc Nethaneel Zuar søn vor Høffuitzmand offuer Jsaschars børns slectis Hær. Oc Eliab Helons søn vor Høffuitzmand for Sebulons børns slectis Hær. Der til met tog mand Tabernakelen ned / oc Gersons oc Merari børn droge frem / oc bare Tabernakelen. Frem.

|135 Der nest drog den banere frem for Rubens Leyer met deris Hær / oc Elizur Sedeur søn vor Høffuitzmand offuer deris Hær. Selumiel Zuri Sadai søn vor Høffuitzmand offuer Simeons børns slectis Hær. Oc Eliasaph Deguels søn offuer Gads børns slectis Hær. Da droge oc saa Kahathiterne frem oc bare Helligdommen / Oc de andre reysde Tabernakelen op / til disse komme effter dem.

Der nest drog den banere frem for Ephraims børns Leyer met deris Hær / oc Elisama Ammihuds søn vor offuer deris Hær. Oc Gamaliel Pedazurs søn offuer Manasse børns slectis Hær. Oc Abidan Gideoni søn vor Høffuitzmand for Ben Jamins børns slectis Hær.

Der nest drog den banere for Dans børns Leyer / met deris Hær / oc det vor den siste Leyer / Och AhiEser AmmiSadai søn vor Høffuitzmand offuer deris Hær. Oc Pagiel Ochrans søn vor Høffuitzmand for Asser børns slectis Hær. Oc Ahira Enans søn vor Høffuitzmand for Nephthali børns slectis Hær. Saa droge Jsraels børn frem met deris Hær.

Oc Mose sagde til sin suoger Hobab Reguels søn aff Midian / Wi drage der hen til denHobab. Sted / som HERREN sagde aff / Jeg vil giffue eder hannem / Thi kom nu met oss / saa ville wi gøre dig det beste / Fordi at HERREN haffuer loffuit Jsrael got. Hand suarede / Jeg vil icke met eder / men ieg vil fare til mit Land til mine Slectinge. Hand sagde / Kære forlad oss icke / thi du vist huor wi skulle leyre oss i ørcken / oc du skalt vere vort Øye. Oc der som du reyser met oss / da ville wi gøre dig got aff det gode som HERREN beuiser oss.

Saa droge de fra HERRENS Bierg tre dagis reyse / oc HERRENS Pactis Arck drog faare dem samme tre dagis reyse / at vise dem huor de skulde huile. Oc HERRENS Sky vor offuer dem om dagen / naar de droge aff Leyren.

Oc naar Arcken drog frem / da sagde Mose / HERRE / Stat op / Lad dine Fiender atspredis / Oc dem som dig hade fly for dig. Och naar de huilte / da sagde hand / Kom igen HERRE til Jsraels mange tusinde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.