Christian 3.s danske Bibel

[133]

IX.

OC HERREN talede met Mose i Sinai ørck / det andet aar / effter de vorePaaske. Num. 28.Exo. 12.Leui. 23.Deut. 14. dragne aff Egyyti land / i den første maaned / oc sagde. Lad Jsraels børn holde Paasken i sin tid / den fiortende dag i denne maaned mod afftenen / De skulle holde den paa sin tid / effter alie sine Skickelser oc Ræt. Oc Mose talede met Jsraels børn / at de skulde holde Paasken / Oc de hulde Paasken den fiortende dag i den første maaned mod afftenen / i Sinai ørck / Oc Jsraels børn giorde alt det / som HERREN haffde befalet Mose.

|134 Da vore der nogle Mend som vore wrene offuer it døt Liig / at de kunde icke holde Paasken paa den dag / de ginge frem for Mose oc Aaron den samme dag / oc sagde / Wi ere wrene offuer it døt Menniske / Hui skulle wi der fore vere ringere / at wi mue ey bære vore Gaffuer ind for HERREN paa sin tid met Jsraels børn? Mose sagde til dem / Staar stille / ieg vil høre / huad HERREN biuder eder. Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale til Jsraels børn / oc sig / Naar nogen bliffuer wren offuer it liig / eller er longt fra eder paa sin reyse / eller blant eders Slectinge / den skal alligeuel holde HERREN Paaske. Men dog paa den fiortende dag i den anden maaned mod afftenen / oc skal æde det met vsuret Brød oc beskt Salt / Oc lade inted leffnis der aff til om morgenen / Oc icke bryde noget Been paa det / oc de Exo. 12.Ioan. 19.skulle holde det i alle maade / som mand pleyer at holde Paaske.

Men den som er ren oc icke er paa sin reyse / och forlader at holde Paasken / Hans Siæl skal vdslettis fra hans Folck / fordi at hand haffuer icke ført HERREN sin Gaffue paa sin tid / Hand skal bære sin synd. Oc naar der boer nogen Fremmet hoss eder / hand skal oc holde HERREN Paaske / oc hand skal holde det effter Paaskens Skick oc Ræt. Denne Skick skulle i holde lige tilsammen / den Fremmede som den Jndfødde i landet.

Exo. 40. Oc den dag som Tabernakelen bleff opreyst / da betacte en Sky den offuer Vidnesbyrdens Paulun / oc der syntes / offuer Tabernakelen fra afftenen indtil morgenen lige som en Jld. Saa skede det altid / at Skyen skiulte den / oc om naten syntis det som Jld. Oc effter som at Skyen foer op fra Tabernakelen / saa droge Jsraels børn frem / Oc paa huilcken sted Skyen bleff / der leyrede Jsraels børn dem. Jsraels børn droge effter HERRENS ord / oc effter hans ord leyrede de dem. Saa lenge som Skyen bleff offuer Tabernakelen / saa lenge laae de stille / Och naar Skyen bleff mange dage offuer Tabernakelen / da toge Jsraels børn vare paa HERRENS varetect / oc droge ingen sted.

Oc naar det skede / at Skyen bleff nogle dage effter huer andre / offuer Tabernakelen / da leyrede de dem effter HERRENS ord / oc droge fren effter HERRENS ord. Naar skyen vor der / fra afftenen til morgenen / oc foer da op / saa droge de frem / Eller naar hun foer op om dagen eller om afftenen da droge de oc frem. Men naar hun bleff tho dage / eller en maaned / eller noget lenge offuer Tabernakelen / da bleffue oc Jsraels børn liggendis oc droge icke frem / Oc naar hun foer da op / saa droge de frem. Thi at de laae effter HERRENS Mund / oc effter HERRENS Mund droge de frem / At de toge vare paa HERRENS varetect / effter HERRENS ord ved Mose.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.