Christian 3.s danske Bibel

[126]

II.

OC HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde. Jsraels børn skulle leyre dem trint vden omkring Vidnesbyrdens Tabernakel / huer vnder sin Banere oc Tegen / effter deris Fedris huss.

Juda skal leyre sig mod øster met sin Banere oc Hær / Deris Høffuitzmand Nahesson Amminadab søn / oc hans Hær beregnede / fire oc halffierdesinds tiue tusinde oc sex hundrede. Hoss hannem skal Jsaschars slect leyre sig / Deris Høffuitzmand Nethaneel Zuar søn / oc hans Hær beregnede / sire oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede. Der nest Sebulons slect / Deris Høffuitzmand Eliab Helon søn / oc hans Hær beregnede / siu oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede. Saa at alle som høre til Juda Leyer / ere i Summen / hundrede tusinde oc sex oc firesinds tiue tusinde oc fire hundrede / som høre til deris Hær / oc skulle reysse fremmerst.

Rubens Banere oc paulun met deris Hær skal ligge i Synder / Deris Høffuitzmand Elizur Sedeur søn / oc hans Hær beregnede / sex oc fyritiue tusinde oc fem hundrede. Der nest Sup. 1. Deguel.skal Simeons slect leyre sig / Deris Høffuitzmand Selumiel Zuri Sadai søn / oc hans Hær beregnede / ni oc halfftrediesins tiue tusinde oc try hundrede. Der nest Gads slect / Deris Høffuitzmand Eliasaph Reguels søn / oc hans Hær beregnede / fem oc fyritiue tusinde sex hundrede oc halfftrediesinds tiue. Saa at alle de som høre til Rubens leyer / ere beregnede / hundrede tusinde oc it oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede oc halfftrediesinds tiue / som høre til deris Hær / Oc de skulle reyse nest effter de andre.

Leuiternis leyer. Psal. 80. Der nest skal Vidnesbyrdens Tabernakel reyse met Leuiternis Leyer mit blant Leyerne / Oc effter som de leyre dem til / saa skulle de oc reyse / huer i sin Sted vnder sin Banere.

Mod vester skal Ephraims paulun oc banere ligge met deris Hær / Deris Høffuitzmand skal vere Elisama Amihud søn / oc hans Hær beregnede / fyritiue tusinde oc fem hundrede. Hoss hannem skal Man asse slect leyre sig / Deris Høffuitzmand Gamliel Pedazur søn / hans hær beregnede / thu oc trediue tusinde oc thu hundrede. Der nest Ben Jamins slect / deris Høffuitzmand Abidan Gedeoni søn / hans Hær beregnede / fem oc trediue tusinde oc fire hundrede. Saa at alle de som høre til Ephraims leyer ere beregnede / hundrede tusinde oc otte tusinde oc it hundrit / de som høre til hans Hær / Oc de skulle vere i det tredie aarden naar de reysse.

Dans paulun oc banere skal ligge i nør / met deris Hær / Deris Høffuitzmand Ahieser Ammi Sadai søn / hans Hær beregnede / thu oc trysindstiue tusinde oc siu hundrede. Hoss hannem skal Asser slect leyre sig / Deris Høffuitzmand Pagiel Ochran søn / hans Hær beregnede / it oc fyritiue tusinde oc fem hundrede. Der nest Nephthali slect / Deris Høffuitzmand Ahira Enan søn / hans hær beregnede / try oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede. Saa at alle de / som høre til Dans Leyer / ere beregnede / hundrede tusinde siu oc halfftrediesins tiue tu sinde oc sex hundrede / Oc de skulle vere de siste at reysse vd met deris Banere.

|127 Børn. Denne er summen paa Jsraels børn effter deris Fedris huss oc Leyer met deris Hær /Summen paa Jsraels børn. Sex hundrede tusinde try tusinde fem hundrede oc halfftrediesinds tiue. Men Leuiterne bleffue icke talde i summen blant Jsraels børn / som HERREN haffde befalet Mose. Oc Jsraels børn giorde altsammen / lige som HERREN haffde befalet Mose / oc leyrede dem vnder deris Banere / oc droge vd / huer i sin Slect / effter deris Fedris huss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.