Christian 3.s danske Bibel

[486]

LXXX. Assaphs Psalme / om den Spanrose / faar at siunge.

DV Jsraels Hyrde hør / du som Joseph Det er Jsraels Kon gerige. vocter Joseph lige som Faar / Du som sider offuer Cherubim / Obenbaris.

Opueck din Mact / du som est for Num. 2. Ephraim / Ben Jamin oc Manasse / oc kom oss til hielp.

Gud trøste oss / oc lad dit Ansict skinne / Saa bliffue wi helbrede.

HERRE Gud Zebaoth / Huor lenge vilt du vere vred offuer dit Folckis Bøn?

Du spiser dem met Grædeligt brød / Oc skencker dem store maader fulde aff taare.

Du setter vore Naboer oss til en trætte / Oc vore Fiender bespaatte oss.

Gud Zebaoth trøste oss / Lad dit Ansict skinne / saa bliffue wi helbrede.

Du hente it Vin træ aff Egypten / ocEsaiæ. 5.Matt. 21. fordreffst Hedningene / oc plantede det samme.

Du giorde veyen faar hannem / oc lodst hannem rodfestis / at hand opfylte Landet.

Biergene ere skiulde met hans skygge / Oc Gudz Ceder træ met hans Grene.

Du haffuer vdbredet hans Vext til Haffuit / oc hans Grene indtil Vandet.

Hui haffuer du sønder brødet hans Gærde / At alt det som der frem gaar riffuer hannem?

Vilbasser haffue rodet hannem / Oc vilde Diur haffue forderffuit hannem.

Gud Zebaoth vent dig dog / Skue aff Himmelen / oc see til oc besøge dette vintræ.

Oc holt det i bygning / som din Høyre haand plantede / Oc den du fastelige vdualde dig.

See der til oc straffe / At den Brenden oc riffuen maa faa en ende.

Lad din Haand beskerme din Høyre haandz Folck / Oc det Folck som du fastelige vdualde dig.

Saa ville wi icke vige fra dig / Lad oss leffue / Saa ville wi kalde paa dit Naffn.

HERRE Zebaoths Gud trøste oss / lad dit Ansict skinne / saa bliffue wi helbrede.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.