Christian 3.s danske Bibel

[171]

XIII.

OM nogen Prophete eller Drømere staar op iblant eder / oc giffuer dig it TegenEn falsk Prophetis straff. eller noget Vnderligt / oc det tegen eller vnderlig ting kommer / som hand sagde dig om / Oc hand siger / Lader oss effterfølge andre Guder / som i kende icke / oc tiene dem. Da skalt du icke lyde samme Prophetis eller Drømeris ord / Thi HERREN eders Gud frister eder / At hand vil forfare / om i elske hannem aff gantske Hierte / oc aff gantske Siel. Thi i skulle effterfølge HERREN eders Gud oc frøcte hannem / oc holde hans Bud / oc lyde hans røst / oc tiene hannem / oc henge hart ved hannem. Men den Prophete eller Drømere skal dø / fordi / ath hand vilde vent eder fra HERREN eders Gud (som vdførde eder aff Egypti land / oc frelste eder aff trældommens Huss) Oc hand haffuer forført dig aff den vey / som HERREN din Gud haffuer befalet dig at vandre vdi / At du kunde skilie dig aff met det Onde.

Naar din Broder / din Moders søn / eller din Søn eller din Daatter / eller din Hustru i din arm / eller din Ven / som du elsker som dit Hierte / raader dig lønlige / oc siger / Lad oss gaa oc tiene andre Guder / som du eller dine Forfedre icke kende / som ere iblant Folck omkring eder / huad heller de ere nær eller langt fra dig / fra den ene Jordens ende oc til den anden / Da samtøcke icke oc lyd hannem icke at. Oc dit øye skal icke spare hannem / oc du skalt icke forbarme dig offuer hannem / oc ey skiule hannem / Men du skalt sla hannem ihiel / Din haand skal vere den første paa hannem / til at døde hannem / oc der nest det menige Folckis haand. Mand skal stene hannem til døde / Thi hand vilde forføre dig fra HERREN din Gud / som førde dig aff Egypti land / aff trældommens Huss. Paa det at gantske Jsrael maa det høre oc frøcte / oc icke mere tage sig faare / at gøre saadant ont iblant eder.

Om du hører i nogen aff dine Stæder / som HERREN din Gud haffuer giffuit dig at bo vdi / at mand siger / Der ere nogle aff Belials børn vdgongne iblant dig / oc forførde Stæ dernis Jndbyggere / oc sagde / Lader oss gaa bort oc tiene andre Guder / som i icke kende til / Da skalt du flitelige ransage / oc spørre der om. Oc om det findis i sandhed / at det saa visselige er / at den Verstyggelighed er skeet iblant eder / Da skalt du sla Borgerne i samme Stad met skarpe suerd / oc forbande dem met alt det som er der inde / oc deris Queg met skarpe suerd. Oc du skalt samle alt deris Roff / mit paa Gaden / oc brende det op met ild / baade Staden oc alt deris Roff det ene met det andet for HERREN din Gud at det bliffuer liggendis paa en hob euindelige / oc aldrig opbyggis igen. Oc lad inted aff det Forbannede henge ved din haand / At HERREN maa bortuendis fra sin vredis hastighed / oc giffue dig Barmhiertighed / oc |172 miskunde sig offuer dig / oc formere dig / lige som hand haffuer soret dine Forfedre. Thi at du haffuer hørt HERRENS din Guds røst / at holde alle hans Bud / som ieg befaler dig i dag / at du gør det som ræt er for HERRENS din Gudz Øyen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.