Christian 3.s danske Bibel

[172]

XIIII.

J Ere HERRENS eders Gudz Børn /Leui. 19. J skulle icke stinge eder Tegen / eller gøre eder Skallede offuer øyene for nogen Død / Thi du est HERREN din Exo. 19.Gud it helligt Folck. Oc HERREN haffuer vdualt dig / at du skalt vere hans Eyedom / aff alle Folck som ere paa Jorden.

Rene och wrene diur. Leui. 11.Du skalt inted Verstyggeligt æde. Disse ere de Diur som i skulle æde / Fæ / Faar / Ged / Hiort / Hind / Buffel fæ / Stenbuck / Enhørning / Vrnød oc Elsdiur. Oc i skulle æde aff alt det Queg / som atskilier kløffuene / oc tygger drøff. Men i skulle icke æde det som tygger drøff / oc icke atskilier kløffuene. Camelen / Haren / oc Caninen / de som tygge drøff / oc de skilie dog icke kløffuen at / skulle vere eder wrene. Men Suinet / end dog at det atskilier kløffuen / dog for det tygger icke drøff / skal det vere eder wrent / J skulle icke æde kødet der aff / oc ey heller røre ved Aadzelet.

Fisk.Dette er det / som i skulle æde aff alt det som er i vandet / alt det som haffuer Finde och Skæl / skulle i æde. Men alt det som icke haffuer finde eller skæl / skulle i icke æde / Thi det er eder wrent.

Fule.J mue æde alle rene fule. Men disse ere de som i skulle icke æde / Ørnen / Høgen / Strandørnen / Gammen / Griben / Glenten effter sin art. Oc alle Raffne met deris art. Strudzen / Natvglen / Gøgen / Spurhøgen met sin art. Hornvgelen / Stenvgelen / Afften backen / Rørdrumen / Skaden / Suanen / Storcken / Heyren met sin art / Viben oc Sualen. Oc alle Fule som krybe / de skulle vere wrene for eder / oc dem skulle i icke æde. Men i skulle æde de rene fule.

Exo. 23. 34.J skulle icke æde Aadzel / men i mue giffue de Fremmede det som ere inden eders porte / at æde / eller oc sele Fremmede det / Thi du est HERREN din Gud it helligt Folck. Du skalt icke kaage Kidit / den stund det dier sin moder.

Tiende. Leui. 27.Du skalt huert aar atskilie Tiende parten aff al din Sæd oc Aars grøde / som kommer aff din Ager. Oc æde det faar HERREN din Gud / paa den Sted som hand vdueler at hans Naffn skal bo der / Tiende aff dit korn / aff din most / aff din olie / oc Førstefødde aff dit fæ oc queg / At du maat lære at frøcte HERREN din Gud / i alle dine dage.

Men naar veyen er dig forlang / at du kant icke bære saadant der hen / Thi den Sted er forlongt fra dig / som HERREN din Gud haffuer vdualt / at hans Naffn skal bo der (thi HERREN din Gud haffuer velsignet dig) Saa sel det for pendinge / oc tag pendingene i din haand / oc gack til den Sted / som HERREN din Gud haffuer vdualt / Oc køb igen for samme pendinge / huad din siel haffuer lyst til / vere sig fæ / faar / vin / sterck dryck / eller alt det som din siel begerer / Oc æd det samme stedz faar HERREN din Gud / oc ver glad / du oc dit Huss / oc den Leuite som er inden dine Porte / Du skalt icke forlade hannem / thi hand Num. 18.haffuer ingen del eller arff met dig.

Huert tredie aar / skalt du fraskilie alt Tienden aff din Jndkomme i samme aar / och den Deut. 28.skalt du legge inden dine Porte. Saa skal Leuiten som haffuer ingen del eller arff met dig / och den Fremmede / oc den Faderløse / oc Encken som ere inden dine Porte / komme did oc æde dem mætte / At HERREN din Gud skal velsigne dig / i alle dine henders gerninger.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.