Christian 3.s danske Bibel

[1021]

XVI.

MEn om den Hielp / som skeer Helligen / lige som ieg befalede Menigheden i Galacia / Saa gøre oc i. Huer aff eder legge io hoss sig selff / paa en aff Sabbatherne / oc samle huad hannem gaat tyckis / Paa det / at naar ieg kommer / Hielpen skal icke da samlis først. Oc naar ieg kommer / huilcke i da betro der til met Breff / dem vil ieg sende bort / at de skulle føre eders Velgerning til Jerusalem. Oc der som det gøris behoff / at ieg oc skal reyse did / da skulle de reyse met mig.

Men ieg vil komme til eder / naar ieg drager igennem Macedoniam / Thi ieg vil drage igennem Macedoniam / oc ieg bliffuer / maa vel ske hoss eder eller ocsaa tøffuer Vinteren offuer / Paa det i kunde ledsage mig / huort ieg skal drage hen. Jeg vil icke nu see eder i det ieg drager der frem / Thi ieg haabis at ieg vil bliffue nogen tid hoss eder / om HERREN det vil tilstede. Men ieg bliffuer i Epheso / indtil Pintzdag / Thi mig er en stor Dør opladen / oc de ere flitige / oc der ere mange Genstridige.

Der som Timotheus kommer til eder / Da seer til / at hand bliffuer hoss eder vden Fryct /Timotheus. thi hand gør oc "HERRENS Gerning / lige som ieg / at der icke nu nogen foracter hannem / Oc ledsager hannem i fred / at hand kand komme til mig / Thi ieg venter hannem met Brødrene.

Apollo. Men om den Broder Apollo (maa i vide) at ieg vormanede hannem gantske meget / at hand skulde komme til eder met Brødrene / Oc det vaar ingenlunde hans vilie / at hand vilde nu komme / Hand skal dog komme / naar det bliffuer hannem beleyligt.

Vaager / staar i Troen / verer mandelige / oc verer stercke / Lader al eders ting ske i Stephana. kærlighed. Oc ieg formaner eder / kære Brødre / J kende Stephane huss / at de ere den første grøde i Achaia / oc haffue skicket sig selff til / at tiene Helligen / Paa det i ville oc vere saadane Fortunatus. Achaicus. vnderdanige / oc alle dem som hielpe til met oc arbeyde. Jeg glæder mig aff Stephane oc Fortunati / oc Achaici tilkommelse / Thi huad ieg sagnede hoss eder / det vederlagde de / De haffue verque get min oc eders Aand / Kender dem / som ere saadane. ¶ Menigheden i Asia hilserAquila. Priscilla. eder. Aquila oc Priscilla hilse eder meget i HERREN / met Menigheden i deris huss. Alle Brødrene hilse eder. Hilser eder indbyrdis met en hellig Kyss. Jeg Paulus hilser eder met min Haand. Der som nogen icke elsker / den HERRE Jhesum Christum / hand vere Anathema Maharam Motha. Vor HERRJS Jhesu Christi naade vere met eder. Min kærlighed vere met eder alle i Christo Jhesu / Amen.

Den første Epistel til de Corinther / Vdsent aff Philippen / formedelst Stephanum oc Fortunatum / Achaicum oc Timotheum. ❧ ❦

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.