Christian 3.s danske Bibel

[1012]

V

DEr gaar it almindeligt røcte / At der er Horeri iblant eder / oc saadant Horeri / som Hedningene oc icke vide at sige aff / At en haffuer sin Faders Hustru. Oc i ere opblæsde / oc haffue icke meget mere sorg / Paa det / at den som giorde den gerning / maatte tagis fra eder. Sandelige / ieg som icke er der met Legemet / dog næruerendis met Aanden / ieg haffuer allerede lige som ieg vaare næruerendis besluttet / offuer den / som dette giorde / at i vor HERRJS Jhesu Christi Naffn / befale hannem Satan / i eders forsamling met min Aand / oc met vor HERRJS Jhesu Christi krafft til Legemens forderffuelse / Paa det at Aanden kand bliffue salig paa vor HERRJS Jhesu dag.

Eders Ross er icke smuck. Vide i icke / at liden Surdey gør den gantske Dey sur? Der faare vdrenser den gamle Surdey / Paa det i kunde vere en ny Dey / lige som i ere wsurede. Thi |1013 wi haffue oc it Paaskelam / som er Christus / offret for oss. Der faare lader oss holde Paaske / icke i den gamle Surdey / oc icke i ondskaffs oc skalckheds Surdey / Men i Renheds oc Sandheds søde Dey.

Jeg screff eder til / vdi it Breff / At i skulle inted haffue at skaffe met Skiørleffnere / Det mener ieg ingenlunde om Skiørleffnere i denne Verden / eller om Gerige / eller om Røffuere / eller om Affgudiske / Ellers maatte i fly aff Verden. Oc nu haffuer ieg screffuit eder til / at i skulle inted haffue at skaffe met dem / som er / Der som nogen er / som lader kalde sig en Broder / oc er en Skiørleffnere / eller Gerig / eller Affgudisk / eller en Bespaattere / eller en Dranckere / eller en Røffuere / Met de samme skulle i oc icke æde. Thi huad kommer mig det ved som er vduortis / at ieg det skulde døme? Døme i icke / dem som ere inden til? Men Gud skal døme dem / som ere vden til. Borttager selff fra eder / den som ond er.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.