Christian 3.s danske Bibel

[1012]

IIII

HVer mand skal holde oss for Christi Tienere / oc Husholdere offuer Guds hemmelige ting. Nu begærer mand icke mere aff Husholdere / end at de skulle findis tro. Men mig er det en ringe ting / at ieg dømis aff eder / eller aff nogen Menniskelig Dag / Jeg dømer mig oc icke selff. Jeg veed mig icke skyldig i Timotheus.noget / Men der met er ieg icke retferdig / Thi HERREN er den som mig dømer. Der faare dømer icke faar tiden / før end HERREN kommer / som oc skal føre til liuset / det som skiult er i mørcket / oc obenbare Hierternis raad / Oc da skal vederfaris Loff aff Gud.

Men dette / kære Brødre / vdtyde ieg om mig oc Apollo / for eders skyld / At i kunde lære aff oss / at ingen skal holde høyre aff sig / end nu screffuit er / Paa det den ene skal icke opblæse sig mod den anden for nogen mands skyld. Thi huo haffuer draget dig frem? Oc huad haffuer du / som du icke haffuer anammet? Oc der som du haffuer det anammet / hui roser du dig da / som den der haffde det icke anammet? J ere allerede bleffne Mætte / J ere allerede bleffne Rige / J regere vden oss / oc Gud giffue at i regerede / Paa det at wi maatte oc regere met eder.

Oc ieg acter / at Gud haffuer giort oss Apostler til de allerringeste / som offuergiffne til Døden. Thi wi ere bleffne it Vidunder faar Verden / oc faar Englene / oc faar Mennisken. Wi ere Daarer for Christi skyld / Men i ere kloge i Christo. Wi skrøbelige / Men i stercke. J herlige / Men wi foractede. Wi lide hunger oc tørst indtil denne stund / oc ere nøgne / oc bliffue slagne / oc haffue ingen vis Sted / oc wi arbeyde oc gøre met vore egne hender. Mand taler oss ilde til / saa velsigne wi / Mand forfølger oss / saa lide wi det / Mand bespaatter oss / saa formane wi / Wi ere stedze som Verdens Forbandelse / oc it affskum faar alle Folck.

Dette scriffuer ieg icke / at ieg vil beskemme eder / Men ieg formaner eder / som mine kære Børn. Fordi at haffde i end thi tusinde Tuctemestere / i Christo / Saa haffue i dog icke mange Fedre / Thi ieg fødde eder i Christo Jhesu / formedelst Euangelium. Der faare formaner iegeder / verer mine Effterfølgere. For denne samme sag sende ieg Timotheum til eder / som er min elskelige oc trofaste Søn i HERREN / at hand skal paa minde eder om mine Veye / som ere i Christo / Lige som ieg lærer alleuegne / i huer Menighed.

Der opblæse sig nogle / lige som ieg skulde icke komme til eder. Men ieg vil meget snarlige komme til eder / om HERREN vil / oc forfare / icke de opblæsdis ord / men krafften. Thi Guds Rige staar icke i ord / men i krafften. Huad ville i? Skal ieg komme til eder met Riset / eller met kærlighed oc en sactmodig Aand?

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.