Christian 3.s danske Bibel

|1030 S. Pauli Epistel til de Galater.

I.

[Illustration]

PAulus en Apostel / icke aff Mennisken / oc icke formedelst Mennisken / Men ved Jhesum Christum / oc Gud Fader / Som hannem opuecte fra de Døde / Oc alle Brødre / som ere hoss mig.

Guds Menighed i Galacia.

Naad vere met eder / oc Fred aff Gud Fader / oc vor HERRE Jhesu Christo / som gaff sig selff for Vore synder / At hand vilde frelse Oss fra denne næruerendis onde Verden / Effter Guds vilie / oc vor Faders / Huilcken vere ære fra euighed til euighed / Amen.

Jeg vndrer / At i lade eder saa snart affuende fra den / som kallede eder i Christi Naade / til it andet Euangelium. Alligeuel at der er inted andet / Vden at der ere nogle / som eder foruilde / oc ville foruende Christi Euangelium. Men der som oc wi / eller en Engel aff Himmelen / vilde predicke Euangelium faar eder / anderledis end wi predickede faar eder / Hand vere forbandet. Lige som wi nu sagde / saa sige wi oc igen / Der som nogen predicker Euangelium faar eder / anderledis end det i anammede / Hand vere forbandet. Predicker ieg da nu Mennisken eller Gud til tienste? Eller tencker ieg at vere Mennisken behagelig? Der som ieg end nu vaare Mennisken behagelig / Da vaare ieg icke Christi Tienere.

Oc ieg kundgør eder / kære Brødre / at det Euangelium / som er predicket aff mig / er icke Menniskeligt / Thi ieg icke anammede oc ey lærde det aff noget Menniske / Men formedelst Jhesu Christi obenbarelse. Thi at i haffue io vel hørt min omgengelse tilforn i Jødedomet / Huorledis ieg offuermaade forfulde Guds Menighed / oc forderffuede dem / oc ieg forfremmedis i Jødedomet / offuer mange aff mine Jeffnlige / i min Slect / oc vaar offuer maade nidkær for den Federne Low.

Men der det vaar Gud behageligt / som mig fraskilde aff min Moders liff / oc kallede mig formedelst sin naade / At hand vilde obenbare sin Søn i mig / at ieg skulde forkynde hannem formedelst Euangelium iblant Hedningene. Da gaff ieg mig der strax til / oc bespurde mig icke der om met Kød oc Blod / Jeg kom oc icke til Jerusalem / til dem som vaare Apostler faar mig / Men ieg drog bort til Arabiam / oc kom igen til Damascon. Try aar der effter / kom ieg til Jerusalem / at see Peder / oc ieg bleff femten dage hoss hannem. Oc ieg saa ingen aff de andre Apostler / vden Jacobum HERRENS Broder. Men huad som ieg scriffuer eder til / See / Gud veed / at ieg icke liuger.

Der effter kom ieg i Syrie oc Cilicie land. Oc ieg vaar den Christelige Menighed i Judea wbekent paa Ansictet. Men de haffde aleniste hørt / At den som oss tilforn forfulde / hand predicker nu Troen / huilcken hand før forstyrede / Oc de prisede Gud i mig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.